Veiledning til utfylling av budsjett for skoler godkjent etter privatskoleloven

Søknad om godkjenning eller driftsendring etter privatskoleloven, skal følges av et realistisk budsjett. Her finner dere en veiledning til å utarbeide et slikt budsjett.

Krav til budsjett

Budsjett som ikke oppfyller de krav som gjelder vil bli returnert til skolen. Erfaringsmessig kan vi si at mangler og unøyaktigheter i skolens budsjett forlenger saksgangen og søknadsbehandlingen. Det vil derfor være en fordel å legge ressurser i arbeidet knyttet til å utarbeide budsjett.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at søker:

 1. Gjør seg kjent med privatskoleloven, forskrifter og økonomiforskriften.
 2. Bruker ekstern kompetanse innen økonomi ved behov.
 3. Benytter vår budsjettmal som utgangspunkt for skolens budsjett. Hver skole tilpasser denne til sitt behov.
 4. Følger kontoplan etter Norsk Standard 4102 (Kontoplan NS 4102 er en standardisert kontoplan for norske regnskap)

Denne «sjekklisten» vil hjelpe dere på vei i budsjettarbeidet:

 • Skolen vurderer budsjettet som realistisk i forhold til inntekter og kostnader 
 • Budsjettet inneholder ikke inntekter eller utgifter som ikke vedrører skoledriften
 • Skolen har laget budsjett for fullt utbygd skole. Med dette menes et budsjett for et helt regnskapsår med det maksimale elevtallet som skolen søker om godkjenning for, vår og høst.
 • Note 1 viser hvordan statstilskuddet i budsjettet er beregnet. Se egen «arkfane» i budsjettmalen, her finner dere regneeksempler skolen kan benytte seg av. Siste kjente tilskuddssats fra Udir.no er lagt til grunn. Det er ikke gitt at satsene vil øke fra ett år til neste, skolen skal derfor bruke siste kjente sats i budsjettet.
 • Skolene kan i tillegg til de 15 % (25 % for skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A) ta et beløp for dekning av husleie eller kapitalkostnader. Gjeldende beløp er å finne i henholdsvis økonomiforskrift til privatskoleloven § 5-1 og forskrift til privatskoleloven kapittel 6A. Dette vil også være en del av de totale skolepengene.

Dersom skolen har innmeldingsavgift understreker Utdanningsdirektoratet at eventuelle innbetalinger før skolestart er å anse som skolepenger, jf. privatskoleloven § 6-2, og skal komme i fratrekk i skolepengene for de elevene som faktisk begynner ved skolen. Dersom en elev trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, vil skolen kunne beholde et mindre administrasjonsgebyr. Dette gebyret skal gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av en skoleplass.

Se Forbrukertilsynets veiledning for privatskolers kontraktsvilkår

Aktuelle lover og forskrifter

Økonomiforskriften til privatskoleloven § 2 regulerer hvilke krav som stilles til budsjett for skoler godkjent etter friskoleloven. Tilsvarende gjelder forskrift til privatskoleloven kapittel 6A for disse skolene.  

Det er viktig at den som skal starte og drive skole godkjent etter privatskoleloven gjør seg kjent med regelverket.

Forskriftene skal være med på å sikre at grunnlaget for tilskudd til den enkelte skole er korrekt, og at skolene bruker det offentlige tilskuddet og skolepengene i samsvar med privatskoleloven og forutsetningene for skolens godkjenning.  Når Utdanningsdirektoratet gjennomgår skolens budsjett er det først og fremst for å se om skolen har forstått regelverket som gjelder for privatskoler, statstilskudd og skolepenger.

SFO, internat eller annen tilleggsvirksomhet

“Skolen kan ikkje drive eller eige anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova. ” jf. privatskoleloven § 2-2. Unntatt fra dette er blant annet drift av skolefritidsordning (SFO), internat, utleie av tjenestebolig ved internatet og tilrettelegging i forbindelse med godkjente samarbeidsprosjekt med utenlandske skoler. Se økonomiforskrift til privatskoleloven §7-1 (tilsvarende i forskrift til friskoleloven kapittel 6A) for å se hva skolen kan drive av tilleggsvirksomhet uten særskilt søknad.

Dersom skolen skal drive annen virksomhet enn skole som er innenfor privatskoleloven § 2-2, for eksempel SFO, må skolen ha laget eget avdelingsbudsjett for denne delen av virksomheten.

Skolen skal vise i sine budsjetter at statstilskudd og skolepenger ikke benyttes til annet enn skoledrift, og at eventuelle tilleggsvirksomheter er selvfinansierende.

Skolen må huske følgende:

 • Statstilskudd og skolepenger til skoledrift skal ikke finansiere tilleggsvirksomhet
 • Driftskostnader skal fordeles mellom skoledrift og drift av tilleggsvirksomheten
 • Budsjettet skal vise at skolen har fordelt alle felles driftskostnader. Det betyr at det må beregnes en naturlig del for de fleste utgiftspostene i budsjettet.
 • Skoler som har startet opp og tilbyr tilleggsvirksomhet (f.eks. SFO), skal føre dette som egen avdeling i regnskapet. Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 8-1 i økonomiforskriften (tilsvarende i forskrift til privatskoleloven kapittel 6A).

Benytt vår budsjettmal og legg ved budsjett for skoledrift, budsjett for eventuelle tilleggsvirksomheter (f.eks. SFO) og totalbudsjett (skoledrift + tilleggsvirksomheter).

Budsjettmal og regneeksempler