Vurdere inntak av elever

Godkjente privatskoler skal ha hele landet som inntaksområde og være åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler.

Fastsette inntaksreglement 

Det står i privatskoleloven § 5-2 at styret ved skolen skal fastsette et inntaksreglement som oppfyller kravene om inntak som fremgår av § 3-1.

Åpent for alle

Godkjente privatskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Dersom skolen har flere plasser enn søkere, må alle søkere som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole tilbys plass, med mindre skolen har regulert annet i sitt inntaksreglement.

Søknadsfrist

Det skal komme klart fram av reglementet når søknadsfrist for skolen er og når inntaket skal anses som avsluttet.

Private videregående skoler kan ikke ha løpende inntak, siden ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 skal prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.

Prioritering av søkere

Inntaksreglementet skal vise prioritering av søkere. Reglene om prioritering gjelder når det er flere søkere enn skolen har kapasitet til å ta inn.  Reglene må være saklige, objektive og etterprøvbare.

His skolen ønsker å ta inn flere elever, må dette og kriteriene for slikt inntak fremgå klart av inntaksreglementet.

Vurdere inntak til vidaregåande opplæring

Skolen skal påse at alle elever som tas inn, har rett til videregående opplæring. Skolen kan kun tilby opplæring til elever med rettigheter etter opplæringsloven §§ 3-1 første, tredje, fjerde, femte og ellevte ledd eller 4A-3.

Det vil si at skolen kan ta inn:

  • ungdom med rett (person under 25 år som har fullført grunnskolen, og som ikke har brukt opp retten til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1 første ledd)
  • voksne elever med rett
  • voksne elever uten rett (gjelder bare utvalgte skoler)

Hovedregelen er at ungdom med rett prioriteres foran voksne elever med rett.

Les mer om vurdering av ungdomsretten ved inntak til videregående privatskoler

Vurdering av realkompetanse ved inntak av voksne elever

Skoler som er godkjent etter privatskoleloven, kan ikke tilby opplæring i fag som eleven har fått «godkjent» gjennom en realkompetansevurdering, eller som han/hun allerede har fullført eller bestått gjennom tidligere videregående opplæring. Privatskoler kan heller ikke tilby opplæring i fag som eleven har brukt opp retten sin i, med mindre realkompetansevurderingen sier noe annet. For elever som ønsker å ta opp igjen fag som de tidligere ikke har bestått, er det den offentlige privatistordningen som gjelder.

Voksne søkere til videregående opplæring på privatskoler må få realkompetansen sin vurdert før inntak. «Godkjent» i en realkompetansevurdering er likeverdig med en sluttvurdering i faget. Resultatet av vurderingen gir grunnlag for tilpasning av opplæringstilbudet og hvilke fag han/hun kan tas inn på. Elever ved privatskoler kan ikke ta deler av fag, men må ta hele faget dersom faget ikke er godkjent.

Skoler som er godkjent etter privatskoleloven, kan ta inn både elever med ungdomsrett, voksne elever med rett til videregående opplæring og, i enkelte tilfelle, voksne elever uten rett til videregående opplæring. Hvem som betaler realkompetansevurderingen, er avhengig av om den voksne har rett til videregående opplæring eller ikke.
En voksen med rett til videregående opplæring er en person over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke videregående opplæring. Fylkeskommunen har plikt til å vurdere realkompetansen hos voksne søkere med rett til videregående opplæring. Vurderingen skal skje uten ugrunnet opphold og på et forsvarlig grunnlag. Fylkeskommunen betaler realkompetansevurderingen.

En voksen uten rett til videregående opplæring er en person som har brukt opp ungdomsretten, uavhengig av om han/hun har fylt 25 år. Privatskoler som kan ta inn voksne elever uten rett, er listet opp i forskrift til privatskoleloven § 11-3. Merk at for privatskoler er ikke definisjonen av en voksen søker uten rett ikke den samme som den som blir brukt i opplæringsloven. Voksne uten rett til videregående opplæring har ikke rett til realkompetansevurdering. For at de skal få vurdert realkompetansen sin, må kommunen eller Nav henvise dem til fylkeskommunen. Voksne uten rett kan ikke kreve dette. Den kommunen eller det Nav-kontoret som eventuelt henviser dem til fylkeskommunen, må dekke kostnadene. Voksne uten rett til videregående opplæring kan også selv kontakte fylkeskommunen for å få en vurdering av realkompetansen sin. Fylkeskommunen kan da kreve at den enkelte dekker kostnadene selv.

Realkompetansevurdering i vidaregåande opplæring

Voksne blir regnet som elev på linje med ungdomsrett

Privatskoler som tar inn voksne elever, kan ikke gi opplæring som er spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven kap. 4 A. Den voksne blir regnet som elev på linje med elever med ungdomsrett.

Påbygging til generell studiekompetanse vg3 og vg4

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.


De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (vg4). Retten gjeld bare de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

I utgangspunktet er det skoler som er godkjent for påbygging til generell studiekompetanse, og som samtidig har anledning til å ta inn voksne uten rett, som kan ta inn elever og tilby påbygging til generell studiekompetanse vg4.

Skoler som tar inn elever og tilbyr slik opplæring, må kunne dokumentere at retten er innvilget, og at eleven oppfyller kravene til både alder og året for bestått fag- og yrkesopplæring. Før inntaket må det foreligge en realkompetansevurdering av elevene.

Den nye retten innebærer at eleven bare har rett til påbygging til generell studiekompetanse. Eleven kan ikke tas inn på andre fag.