Trygt og godt miljø i SFO

Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder gjennom hele skolehverdagen, også når barna er i SFO. Kontinuerlig arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. 

Alle barn i SFO har rett til et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9 A-2. SFO skal forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme barnas helse, trygghet og miljø etter § 9 A-3 og følge opp aktivitetsplikten etter § 9 A-4. 
Rammeplan for SFO 

Barnas rett til et trygt og godt miljø

Barna har rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt skolemiljø, og det er de voksne som har ansvaret for at barna har det trygt og godt. Det skal være nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dette står i opplæringslovens kapittel 9 A, som med unntak av bestemmelsene om ordensreglement og bortvisning også gjelder for SFO.

At miljøet i SFO skal være trygt betyr blant annet at barna ikke skal komme til skade, og at de skal føle at SFO er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at SFO tar tak hvis noe skjer.

At miljøet skal være godt, kan blant annet handle om at barna skal trives, føle at de er inkludert og oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet. Å gå i SFO skal være en positiv opplevelse og noe barna ser frem til. Det er barnas egen opplevelse av hvordan de har det som avgjør om miljøet er trygt og godt.

Aktivitetsplikten

Alle som jobber i SFO og på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Dette er skolens aktivitetsplikt. Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt i saker der en som jobber på skolen og/eller i SFO krenker barn.

Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for barnas medvirkning. Involverte barn skal bli hørt, og skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.

Fremme et trygt og godt miljø

En forutsetning for å skape et trygt og godt miljø i SFO er et kontinuerlig forebyggende arbeid med felles fokus og tilnærming. God ledelse og en inkluderende kultur er sentralt. De voksne må ha gode relasjoner til barna, og være bevisst på egne holdninger og handlinger.  

Refleksjonsspørsmål