Planarbeid

SFO skal planlegge innhold og arbeidsmåter og evaluere arbeidet jevnlig. 

Planleggingen gir dere grunnlag for å reflektere og jobbe langsiktig og systematisk for å utvikle deres SFO. Planleggingen skal ta utgangspunkt i deres lokale forhold og bidra til å realisere rammeplanen. 

Planarbeid i den enkelte SFO

Hver SFO skal ha en plan som omsetter rammeplanens verdigrunnlag og innhold til praksis, der også de lokale tilpasningene har sin plass. Dette kan for eksempel være en årsplan, eller en lignende plan.

Planen kan også fungere som et arbeidsredskap for personalet, og være et utgangspunkt for refleksjon, vurdering og utvikling av tilbudet. Planen bidrar til å synliggjøre og gi informasjon om det som foregår i SFO til foreldre og andre.

For å skape felles forståelse for arbeidet, er det viktig at personalet er med på å utarbeide planen. På den måten blir planen lettere forankret, forstått og brukt som et arbeidsdokument. Rammeplanen vektlegger at arbeidet med planen skal være basert på inkludering og barns medvirkning.

Arbeid med kvalitet og kompetanse

Planarbeid i kommunen

I tillegg til at hver enkelt SFO skal ha sin egen plan, kan kommunen utarbeide en overordnet plan for alle SFO-ene i kommunen. En prosess med å sette kvalitet i SFO på dagsorden i kommunen, er verdifull i seg selv. Ved å utarbeide en overordnet plan kan kommunen ta stilling til mål og strategier for SFO, og bidra til kvalitetsutvikling av SFO-tilbudet i kommunen.

I en kommunal plan for kvalitetsutvikling i SFO, kan dere omtale 

 • formålet med planen
 • overordnede mål og verdigrunnlag
 • strukturelle forhold
 • samarbeid og samhandling mellom skole og SFO
 • samarbeid mellom SFO og hjem
 • innhold i SFO
 • vurdering av måloppnåelse

For å sikre eierskap og god forankring av arbeidet, kan det være hensiktsmessig å involvere ledere, ansatte og foreldre i arbeidet med planen.

Spørsmål til arbeidet:

 • Hvem er det viktig at vi involverer i arbeidet med å utarbeide planen?
 • Hvordan skal vi legge opp prosessen?

Formålet med planen

I innledningen bør dere tydeliggjøre formålet med planen. Skal planen være styrende for SFO-ene, og/eller skal den gi retning for kvalitetsutviklingsarbeidet?

Spørsmål til arbeidet:
 • Skal planen ta utgangspunkt i andre eksisterende planer i kommunen?
 • Skal planen være styrende for alle SFO-ene i kommunen?
 • Skal noe være likt i alle SFO-ene i kommunen?
 • Skal vi se SFO-enes planer i sammenheng med skolens planer?
 • Skal vi utforme planen som en kvalitetserklæring?
 • Skal vi utforme planen som en forventningserklæring?

Overordnede mål og verdigrunnlag

Planen bør si noe om mål for skolefritidsordningen. Formulering av mål som SFO skal bygge på, kan gjøres på ulike måter, som for eksempel gjennom å tydeliggjøre hva SFO i kommunen skal kjennetegnes av.

Spørsmål til arbeidet:
 • Hvilke mål har vi for SFO i vår kommune?
 • Hva skal kjennetegne SFO i vår kommune?
 • Skal vi utforme kriterier for hva som kjennetegner en god SFO?
 • Hvordan kan vi sikre barnas og foreldrenes medvirkning?

Strukturelle forhold

Arealene til SFO, både ute og inne, skal være «eigna for formålet». Samarbeid mellom skolen og SFO om å bruke skolens lokaler kan bidra til å sikre et godt og variert aktivitetstilbud. Det er ingen nasjonale krav til rammefaktorer som bemanning og kompetanse, men noen kommuner velger å fastsette egne krav.

Spørsmål til arbeidet:

 • Skal vi fastsette en bemanningsnorm for SFO-ene i kommunen?
 • Skal vi stille kompetansekrav til leder av SFO?
 • Skal vi sette mål eller krav til kompetanse når vi rekrutterer til SFO?
 • Skal vi gjøre tiltak for å øke stillingsbrøkene for SFO-ansatte?
 • Skal vi jobbe med tiltak for kompetanseutvikling?
 • Skal SFO-ansatte inngå i kommunens eventuelle kompetansestrategi for ansatte? 

Samarbeid mellom SFO og hjem

Forventningsavklaring og dialog med foreldre er et viktig ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet. I planen bør dere si noe om samarbeidet mellom SFO og foreldre. Det finnes ulike måter å beskrive samarbeidet på. Dersom kommunen gjennomfører brukerundersøkelser kan det være hensiktsmessig å si noe om at dere vil bruke undersøkelsene til å følge opp om barna og foreldrene er fornøyde med SFO-tilbudet.

Spørsmål til arbeidet:
 • Hvordan skal vi samarbeide med foreldrene?
 • Hvilke prinsipper skal gjelde for informasjonsflyt og dialog mellom SFO og hjem?
 • Hvilken informasjon skal vi gi til hjemmet, og hvordan skal vi gjøre det?
 • Hvor skal foreldre finne informasjon om SFO?
 • Hvordan skal vi sikre at alle foreldre får nødvendig informasjon, uavhengig av eventuelle språkutfordringer?
 • Skal vi tydeliggjøre i planen hva foreldrene kan forvente av SFO og hva SFO forventer av foreldrene?

Vurdere målene

For å vurdere om dere når målene i planen, er det lurt å systematisk evaluere kvaliteten i SFO. Dette kan dere gjøre gjennom for eksempel egenevaluering og brukerundersøkelser.

Spørsmål til arbeidet:
 • Hvordan skal vi følge opp arbeidet med målene?
 • Skal SFO rapportere på målene?
 • Skal vi utarbeide kvalitetsindikatorer for SFO?
 • Skal vi følge opp planen med brukerundersøkelser?