Brukerinnsikt

Kompetansebehov blant ansatte i SFO

Denne rapporten beskriver hvilke kompetansebehov ledere og ansatte i SFO mener de ansatte har.

Hovedfunn

  • behov for kompetanseheving på flere områder
  • kollektiv læring og fysisk kursing ses som best egnet kompetansehevingstiltak for ansatte i SFO
  • kompetansetiltakene må være fleksible
  • støtte- og veiledningsmateriell på udir.no må bli mer kjent

Behov for kompetanseheving på flere områder

De områdene det er størst behov for kompetanseheving er: Bruk av nye teknologier, arbeid med barn med behov for særskilt tilrettelegging, arbeid med barn i et flerkulturelt og flerspråklig miljø, ledelse av barnegruppen, kultur og kulturaktiviteter og fagkunnskap som er relevant for skolefagene til barna. I tillegg blir behov for relasjonskompetanse og kompetanse knyttet til opplæringsloven kapittel 9 A om trygt og godt skolemiljø trukket frem som viktige områder. Det uttrykkes også behov for kompetanse på ledelse og personalledelse/lederkompetanse, fra eiere og ledere i SFO.

Kollektiv læring anses som best egnet kompetansehevingstiltak for ansatte i SFO

Nesten alle informantene mener at kollektiv læring er godt egnet kompetansetiltak for ansatte i SFO. Det vektlegges at læring i fellesskap sikrer kompetanseheving av hele ansattgruppen, og ikke bare den enkelte.

Mange ledere trekker frem at fysisk kursing også er godt egnet for SFO-ansatte. Ledere i særlig de minste kommunene, er positive til digitale kurs. Samtidig svarer noen ledere i de store kommunene at digitale kurs er lite egnet for deres ansatte.

Kompetansetiltakene må være fleksible

Forskerne anbefaler at kompetansetiltakene må være fleksible, slik at tiltakene fungerer innenfor rammene til SFO. Tiltakene må være fleksible både i form av kurs som kan gjennomføres alene og i fellesskap, men tiltakene må også ha flere typer innretninger hvor kurs kan tilbys som fysisk samling, men med mulighet for digital deltakelse.

Støtte- og veiledningsmateriell på udir.no må bli mer kjent

Flere av lederne har tatt i bruk støtte- og veiledningsmateriellet på udir.no, og syns dette er nyttig og relevant. Samtidig mener flere av informantene at støttemateriellet må gjøres mer kjent for ansatte i SFO.