Talet på permitterte har gått kraftig ned

Permitterte lærlingar veke 3 2022

50 lærlingar er permitterte tredje veka i 2022. Dette er under halvparten av permitteringane som var i veke 2.

Hovudfunn:

 • 50 lærlingar er permitterte som følgje av koronasituasjonen.
 • Nesten alle permitteringane er innan restaurant- og matfag.
 • Rogaland er fylket med flest permitteringar.

Mellom veke 2 og veke 3 2022 er talet på permitterte meir enn halvert. Dermed har dei fleste lærlingane som var permittert i veke 2 kome tilbake på jobb.

 

 

Få permitterte i veke 50

Ei ekstra innsamling i veke 50 viste at i dei fem fylka som hadde moglegheit til å levere tal, var det totalt 14 permitteringar. Det var altså ikkje svært høge tal, noko som tyda på at effekten av dei nye tiltaka ikkje ennå kunne sjåast i talet på permitteringar. Nokre av fylka rapporterte likevel at dei forventa ein auke i tala, slik vi såg i veke 2.

Fleirtalet er lærlingar i restaurant- og matfag

Med dei nye tiltaka som vart innført i slutten av 2021, kom óg grensa for kor mange som kunne samlast til dømes til julebord, og avstandskrav blei gjeninnført. Dette førte til at mange avlyste sine arrangement, noko som igjen ramma restaurant- og utelivsbransjen hardt.

Nokre av tiltaka falt bort i slutten av veke 2, som til dømes nasjonal skjenkestopp, men framleis er det restaurant- og matfag som er hardast ramma. 47 av dei 50 permitterte er lærlingar innan restaurant- og matfag. Sist veke var det 123 permitteringar innan same utdanningsprogram.

Flest permitterte lærlingar i Rogaland

Rogaland er, med 15 permitterte, fylket som har flest permitterte på grunn av koronasituasjonen. Oslo og Agder følger med 13 permitteringar kvar. Tre av fylka har ingen permitterte lærlingar i veke 3 2022.

Om tala permitterte lærlingar og lærekandidatar

Utdanningsdirektoratet har sidan april 2020 innhenta tal frå fylkeskommunane på lærlingar og lærekandidatar som på grunn av koronasituasjonen er blitt permittert eller oppsagde frå læreplassen sin. Hensikten er å få eit oppdatert bilete av konsekvensane koronasituasjonen har hatt for desse.

 • Tala omfattar både lærlingar og lærekandidatar, sjølv om nemninga lærlingar brukast.
 • Tala viser permitterte lærlingar som fylkeskommunane har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
 • Tala tek ikkje omsyn til i kor stor grad lærlingen er permittert. Ein lærling som er delvis permittert reknast likevel som permittert.
 • Tala har ikkje vore gjennom ordinære kvalitetssikringsrutinar, og dei kan derfor ikkje sest på som nasjonal statistikk.
 • Kor ofte tala er samla inn har variert, og det er også periodar der det ikkje har vore innsamling. Oftast er tala samla inn på tysdag og publisert torsdag same veke.
 • For å kunne berekne delen som er permitterte, brukast oppdaterte tal på løpande lærekontraktar som fylkeskommunane rapporterer.
 • Ikkje alle fylka har oppdaterte tal for kvar innsamling, og i slike høve blir den siste tilgjengelege rapporteringa brukt.
 • * Medium og kommunikasjon (gamal ordning) er gruppert saman med design og handverk. Frå og med veke 3 2022 gjeld dette også frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign og handverk, design og produktutvikling.
 • ** Informasjonsteknologi og medieproduksjon og sal, service og reiseliv er inkludert saman med service og samferdsel frå og med veke 3 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!