Foreldreundersøkelsen for barnehage 2023

Foreldre er stort sett fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet, slik som i tidligere år. Samtidig er det en tydelig økning i andelen foreldre som ikke er fornøyde med bemanningstettheten.

Hovedfunn

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Dette er på nivå med tidligere år.
  • Andelen foreldre som ikke er fornøyd med bemanningstettheten i barnehagen har gått opp med 4,9 prosentpoeng fra 2022, og er på 21 prosent i år.
  • Flere foreldre er mer fornøyd med mattilbudet i år enn i fjor.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
  • Foreldre til de yngste barna er mer fornøyd med barnehagetilbudet.
  • Norske foreldre scorer best på tilfredshet med barnehagetilbudet i de nordiske landene.

Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 59,8 prosent er svært fornøyd, og 33,1 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. 1,9 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de ni årene undersøkelsen har blitt gjennomført, også gjennom koronapandemien.

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives i barnehage og 96,2 prosent opplever at barna er trygge på personalet i barnehagen. 94,5 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

En nordisk studie viser at norske barnehageforeldre generelt er mer tilfredse med barnehagetilbudet enn i de andre skandinaviske landene. Studien viser at norske foreldre scorer best på foreldretilfredshet, og er mer fornøyd med kvaliteten på uteaktiviteter og kommunikasjon mellom barnehage og foreldre. De svenske barnehagene kommer derimot best ut på mat og kosthold (EPSI-rating 2023).

Noe høyere tilfredshet med mattilbudet

I år var 70,8 prosent av foreldrene fornøyd med mattilbudet i barnehagen. Dette er en økning fra 69,5 prosent i 2022. 16,5 prosent av foreldrene oppgir at de verken er fornøyd eller misfornøyd med mattilbudet. Som sett i figuren nedenfor, var foreldrene minst fornøyd med mattilbudet i 2020, over de fem siste årene. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med smittevernstiltak hvor flere barnehager kuttet ned på mattilbudet i på grunn av koronasituasjonen.

De fleste barnehager har kostpenger, og andelen barnehager som ikke har kostpenger er synkende. I 2023 var det 101 barnehager som hadde 0 kroner i kostpenger. Kostpengene i barnehagene har også gått opp de siste årene. Siden 2020 har kostpengene gått opp 79 kroner.

Foreldre med barn i private barnehage er mer fornøyd med barnehagetilbudet

På nasjonalt nivå er foreldre med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Foreldre med barn i private barnehager er blant annet mer fornøyde med barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr og bemanningstetthet. I 2023 var også foreldre med barn i private barnehager mer fornøyd med mattilbudet. Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. I snitt betaler foreldre 332 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 395 kroner i private barnehager.

Foreldrene er minst fornøyde med informasjon og medvirkning

I likhet med de siste årene, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. 11,3 prosent av foreldrene oppgir at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen. På nasjonalt nivå er det noe høyere tilfredshet i private enn i kommunale barnehager på informasjon og medvirkning.

9 av 10 foreldre er fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering

Leverings- og hentesituasjonen er en viktig arena for den uformelle kontakten mellom foreldre og barnehagen. Foreldre er i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering. 86,8 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen i barnehagen.

Foreldreundersøkelsen – et verktøy for barnehagene

Nedgang i andel foreldre som er tilfreds med bemanningstettheten

69,5 prosent av foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Dette er en tydelig nedgang fra tidligere år, hvor andelen har vært på rundt 74 prosent. Andel foreldre som ikke er tilfreds med bemanningstettheten i barnehage var på 16,5 prosent i 2021, 16,2 prosent i 2022 og 21 prosent i 2023.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 73,4 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 67 prosent for foreldrene til barn over 3 år.

Videre ser vi at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 78,7 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 66,6 prosent. Tilfredsheten med bemanningstettheten samsvarer med den faktiske bemanningstettheten, hvor det er 5,1 barn per ansatt i de minste barnehagene (1-25 barn), og 5,8 barn per ansatt i de største barnehagene (76+ barn). Se boksen om normen for grunnbemanning for mer informasjon.

Nedgangen i foreldrenes tilfredshet med bemanningen i barnehage kan forklares ved at det har vært en nedgang i andelen barnehager som oppfyller pedagognormen og andelen barnehagelærere samt en økning i antall barn per barnehagelærer fra 2022 til 2023 (Utdanningsdirektoratet, 2024).

Bemanningskalkulator

I perioden 2017 til 2023 har bemanningstettheten på nasjonalt nivå bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 barn per ansatt. Bedringen i bemanningstettheten henger sammen med innføringen av ny bemanningsnorm, som trådte i kraft august 2019.

Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene, til tross for at den faktiske bemanningstettheten er bedre i de kommunale enn i de private barnehagene. I kommunale barnehager er det 5,6 barn per ansatt, mens det er 5,7 barn per ansatt i private barnehager.

Foreldre til de yngste barna er mest fornøyde

Foreldre til de yngste barna er mer tilfredse også med andre områder i undersøkelsen. For eksempel i spørsmålene knyttet til relasjoner mellom voksne og barn.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

49,8 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året. 5,4 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten.

9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. Dette er på nivå med de to foregående årene.

78,1 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart. Dette er på nivå med 2022.

Om statistikken