Bemanningskalkulator - barnehage

Sjekk om din barnehage oppfyller minimumskravene til bemannings- og pedagogtetthet.

Her kan du sjekke om barnehagen oppfyller kravet til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Kalkulatoren henter tall rapportert inn per 15.12.2021. Vær oppmerksom på at tall på barn og ansatte kan ha endret seg siden forrige rapportering.

I delen som heter "Juster tallene selv" har du mulighet til å selv justere antall barn og ansatte.  

Formålet med kalkulatoren er først og fremst å kunne legge inn tall for barn og ansatte selv og se om barnehagen oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen. 

Kalkulatoren oppdateres med tall per 15.12.2022 i februar 2023. 

Ta gjerne kontakt med oss på basil@udir.no hvis du har tilbakemeldinger.

Søk opp din barnehage

Tall per 15.12.2021

Ansatte

Pedagogiske ledere

Barnehagelærer eller tilsvarende som jobber med hele barnegruppen. NB! Kun hele årsverk teller med i pedagognormen. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Annen grunnbemanning

Andre ansatte i barnehagen som jobber med hele barnegruppen. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn

Barn 0–2 år

Barn 0–2 år teller dobbelt. For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn 3–5 år

For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Heltidsplasser

Barn 0–2 år

Barn 0–2 år teller dobbelt. For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn 3–5 år

For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Juster tallene selv

Ansatte

Pedagogiske ledere

Barnehagelærer eller tilsvarende som jobber med hele barnegruppen. NB! Kun hele årsverk teller med i pedagognormen. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Annen grunnbemanning

Andre ansatte i barnehagen som jobber med hele barnegruppen. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn

Barn 0–2 år

Barn 0–2 år teller dobbelt. For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn 3–5 år

For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Heltidsplasser

Barn 0–2 år

Barn 0–2 år teller dobbelt. For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Barn 3–5 år

For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen tas det utgangspunkt i heltidsplasser i stedet for antall barn. For pedagognormen brukes antall barn uavhengig av oppholdstid. NB: Dersom du bruker nettleseren Edge må du bruke punktum i stedet for komma.

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Barn vektes ut fra alder og avtalt oppholdstid, når vi regner barn per ansatt. Barn under tre år teller som to barn. Det er for å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn. Det er årsverk til ansatte i grunnbemanningen som inngår i beregningen av bemanningstetthet. Grunnbemanningen er pedagogiske ledere og andre ansatte som jobber direkte med barna.

I beregningen av pedagognormen regner vi med årsverk til pedagogiske ledere med godkjent utdanning. Dette er en endring fra tidligere versjon av kalulatoren som regnet med alle årsverk til pedgogiske ledere, også de uten godkjent utdanning. Barn under tre år teller også som to barn i utregningen av pedagognormen. Kalkulatoren tar ikke hensyn til om barnehagen har dispensasjon fra utdanningskravet eller ikke.

NB! Årsverkene til pedagogiske ledere er rundet ned til nærmeste heltall i tråd med forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Eksempel: Hvis en barnehage har 7,9 pedagogiske ledere med godkjent utdanning, vil det rundes ned til 7 pedagogiske ledere.

Tallene som brukes under 'Tall per 15.12.2021' er hentet fra Årsmeldingen i BASIL.

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 

Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Bemannings- og pedagognormen gjelder kun ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

For en nøyaktig beregning av bemanningsnormen må man bruke heltidsplasser i stedet for antall barn. I beregning av heltidsplasser må man ta hensyn til avtalt oppholdstid for barna i barnehagen. I beregningen av pedagognorm er det antall barn som ligger til grunn for beregningen.

Utdanningsdirektoratet bruker denne formelen når vi beregner heltidsplasser: 

Antall barn i barnehagen fordeles på oppholdstid. Barn med lav oppholdstid vektes lavere enn barn med en høyere oppholdstid. Små barn (0–2 år) teller også dobbelt i utregningen. Barn 0–2 år og barn 3–5 år må beregnes hver for seg og legges inn de respektive felt for antall heltidsplasser.

Oppholdstid 0–8 timer = Antall barn *6

Oppholdstid 9–16 timer = Antall barn *13

Oppholdstid 17–24 timer = Antall barn *21

Oppholdstid 25–32 timer = Antall barn *29

Oppholdstid 33–40 timer = Antall barn *37

Oppholdstid 41 timer eller mer = Antall barn *45

Deretter summeres alle oppholdstidene:

Summen av alle oppholdstimene til barna = oppholdstid 0–8 timer + Oppholdstid 9–16 timer + Oppholdstid 17–24 timer + Oppholdstid 25–32 timer + Oppholdstid 33–40 timer + Oppholdstid 41 timer eller mer

Summen av alle oppholdstimene deles på 45 som gir antall heltidsplasser

Eksempel

En barnehage har 10 barn små barn (under 3 år) og 20 store barn (3–5 år). 5 av de små barna har avtalt oppholdstid på 20 timer, resten har heltidsplass (41 timer eller mer). 3 av barna 3–5 år har avtalt oppholdstid 30 timer per uke, 2 har avtalt oppholdstid på 33 timer, resten har heltidsplass (41 timer eller mer). Antall heltidsplasser blir da:

Små barn 

Under 2 år: (5* 21) + (5*45) = 330

330/ 45 = 7,3

Legg inn:

Antall heltidsplasser små barn = 7,3

Antall små barn = 10 

Store barn

Over 3 år: (3*29) + (2*37) + (15*45) = 836

836/45 = 18,6

Legg inn:

Antall heltidsplasser 3–5 år = 18,6

Antall store barn = 20

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!