Overganger i videregående opplæring 2023

Flere elever går rett til neste trinn

I 2023 gikk 88 prosent av elevene i videregående direkte videre fra et trinn til neste. Det er litt flere enn året før.

Hovedpunkter

  • Andelen elever med direkte overgang er høyest på studieforberedende – med henholdsvis 92 og 96 prosent på vg1 og vg2. Tilsvarende tall for yrkesfag er 85 og 79 prosent.
  • Andelen elever med direkte overgang har økt over mange år, men økningen har vært størst blant yrkesfagelever på vg2.
  • Flere jenter enn gutter går direkte videre fra vg2, mens kjønnsforskjellene er små på vg1.
  • Rogaland har flest elever som går direkte over til opplæring i bedrift.

Flest elever med direkte overgang på studieforberedende

I 2023 gikk 88 prosent av elevene direkte videre til neste nivå, både fra vg1 og vg2. Men det er stor forskjell mellom de to studieretningene. Det er betydelig flere elever på studieforberedende enn på yrkesfaglige utdanningsprogram med direkte overgang.

Forskjellen er størst i overgangen fra vg2 til vg3/lære, fordi en del yrkesfagelever ikke oppnår lærekontrakt (Utdanningsdirektoratet 2022). Det er likevel viktig å påpeke at en del søkere oppnår lærekontrakt etter 1. oktober. I 2022 steg antall lærekontrakter blant søkere med ungdomsrett, med 3000 fra 1. oktober til 31. desember.

Litt flere elever med direkte overgang fra vg1 til vg2

Andelen elever som går rett fra vg1 til vg2 økte med 0,5 prosentpoeng fra 2022 til 2023, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Andelen elever som går direkte videre fra vg1 har i perioden 2013–2023 økt med 3,6 prosentpoeng på både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I 2020 økte andelen med overgang fra vg1 på studieforberedende utdanningsprogram relativt mye, med 2,6 prosentpoeng. Økningen skyldes sannsynligvis en kombinasjon av avlyste eksamener og høyere standpunktkarakterer, som senket terskelen for å bestå under koronapandemien (Utdanningsdirektoratet 2022).

Om statistikken: Overganger i videregående skole

Fortsatt økning i yrkesfagelever med direkte overgang fra vg2

Andelen elever som går rett fra vg2 til vg3/lære økte svakt med 0,6 prosentpoeng fra 2022 til 2023 på yrkesfaglige utdanningsprogram, mens det var liten endring på studieforberedende.

Andelen yrkesfagelever som går rett fra vg2 til vg3/lære har siden 2013 økt med 9 prosentpoeng. På studieforberedende, hvor andelen med direkte overgang fra vg2 i utgangspunktet var høy, har andelen har økt med 1,5 prosentpoeng i samme periode.

Flest jenter har direkte overgang fra vg2

På vg1 er det litt flere gutter enn jenter som går rett til vg2 i 2023, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Kjønnsforskjellen er størst på yrkesfag.

På vg2 er det motsatt – flere jenter enn gutter går direkte til vg3/lære. Også her er kjønnsforskjellen størst på yrkesfag. Et flertall av guttene har overgang til opplæring i bedrift, mens blant jentene er det flere som går over til påbygg enn til lære.

Nesten halvparten av yrkesfagelevene går rett fra vg2 til læreplass

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig vg2, er til opplæring i bedrift. I 2023 gikk 47 prosent fra vg2 til lære.

Andelen med direkte overgang til læreplass har økt siden 2013, med unntak av en liten nedgang i 2020. Nedgangen skyldes trolig at mange lærlinger og lærekandidater var permittert under koronapandemien, og at bedriftene tok inn færre nye lærlinger.

Det er også en stor andel av yrkesfagelevene som går fra vg2 til påbygg – 24 prosent. Andelen som gikk til påbygg, gikk ned fra 2013 til 2019, men har økt svakt siden 2019.

Andelen elever som er ute av videregående opplæring etter vg2, var i 2023 15,8 prosent, noe som er litt lavere enn i 2022.

Idrettsfag har flest elever som går rett videre til neste trinn

Det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene i andelen elever som går direkte fra et nivå til neste. På vg1 varierer det fra 96 prosent på idrettsfag til 72 prosent på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. På vg2 varierer det fra 98 prosent på idrettsfag til 53 prosent på håndverk, design og produktutvikling.

Kjønnsforskjellen er størst på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign – særlig når det gjelder overgangen fra vg2 til vg3/lære. Kun 43 prosent av guttene går videre til vg3 eller lære, mens 74 prosent av jentene gjør det samme.

Rogaland har flest yrkesfagelever som starter i lære etter vg2

På yrkesfaglige utdanningsprogram er det Rogaland som har flest elever som går direkte fra vg2 til opplæring i bedrift, mens Oslo har den laveste andelen. Oslo og Innlandet har derimot den høyeste andelen elever som går rett fra vg2 til et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg3. Samlet sett har Rogaland den største andelen elever som går mot en yrkesfaglig kompetanse – 64 prosent i Rogaland mot 45 prosent i Oslo.

På tvers av alle utdanningsprogram, er andelen med direkte overgang relativt høy i Oslo – med 90 prosent på vg1 og 91 prosent på vg2. Det har sammenheng med at et stort flertall, 76 prosent av elevene i Oslo, starter på et studieforberedende utdanningsprogram. I de andre fylkene varierer andelen som tar studieforberedende mellom 30 og 60 prosent. Oslo har også den høyeste andelen yrkesfagelever som tar påbygging til generell studiekompetanse etter vg2–29 prosent.