Utdanningsspeilet 2022

Lærere i videregående skole

Totalt jobbet det 27 300 lærere i videregående skoler i 2021 (Statistisk sentralbyrå 2022b).  Kvinneandelen er 56 prosent for alle aldersgrupper sett under ett, men blant de eldste lærerne er det et flertall menn. 

De fleste lærerne har lærerutdanning

Blant lærerne i videregående skole i 2020 har 86 prosent høyere utdanning med pedagogikk (Statistisk sentralbyrå 2022c). Det er 77 prosent av lærerne som har en lærerutdanning, mens 9 prosent har en universitets- eller høyskoleutdanning som inkluderer pedagogikk, men som ikke er en lærerutdanning. Totalt er det bare 5 prosent av lærerne i videregående opplæring som ikke har utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Lærernes utdanningsbakgrunn varierer med alder, og utdanningsnivået er høyere blant de yngste lærerne enn blant de eldre (Statistisk sentralbyrå 2022c). For eksempel er andelen med universitets- eller høyskoleutdanning på høyere nivå henholdsvis 35 og 29 prosent i de to eldste aldersgruppene (50–59 år og 60 år og eldre), mens tilsvarende andel er 49 og 55 prosent i de to yngste (29 år og yngre og 30–39 år). Dette henger trolig sammen med at utdanningskravene for å bli lærer har endret seg gjennom årene. Samtidig er andelen som mangler pedagogisk utdanning, betydelig høyere i den yngste aldersgruppen enn i de eldre. Det kan for eksempel være fordi de yngste ikke er ferdige med utdanningen sin.