Utdanningsspeilet 2022

Elevenes opplevelse av arbeidsro

I Elevundersøkelsen 2021 svarer 61 prosent av elevene at det er god arbeidsro i timene. Andelen som svarer at det er god arbeidsro, er noe lavere sammenlignet med tidligere år, hvor den har ligget på mellom 63 og 64 prosent. Andelen som opplever arbeidsroen som god, er litt høyere på videregående skole enn på de lavere trinnene (Wendelborg 2022).

Elevundersøkelsens funn om god arbeidsro støttes også av PISA-undersøkelsen, som viser at norske elever rapporterte om bedre arbeidsro i norsktimene i 2018 enn hva de gjorde i 2000 og 2009. God arbeidsro i norsktimene har en positiv sammenheng med elevenes prestasjoner i lesing (Jensen mfl. 2019).

Lærerne rapporterer også om god arbeidsro i klasserommet. Når det gjelder tidsbruken i en typisk undervisningsøkt, oppgir de i gjennomsnitt at 82 prosent av tiden brukes til undervisning og læring, mens 10 prosent går med til å holde ro i klasserommet. Det er en annen situasjon enn den vi finner i flere andre land, hvor utviklingen har gått i negativ retning. Ifølge norske ungdomsskolelærere kommer undervisningen raskt i gang når timen begynner (Carlsten mfl. 2020).