Utdanningsspeilet 2022

Trivsel og læring

Elever har rett på et godt skolemiljø. Et trygt og godt skolemiljø er en forutsetning for at elevene skal kunne lære, og for at skolene skal kunne oppfylle sitt mandat.

De aller fleste elever trives på skolen og opplever tilhørighet og vennskap, og får god støtte fra sine lærere. Likevel har elevenes trivsel og motivasjon sunket noe over tid, og det er flere elever enn tidligere som oppgir at de kjeder seg på skolen. I tillegg har skulking blitt mer utbredt.

Over halvparten av elevene opplever å bli stresset av skolearbeidet. Det er flest elever som opplever stress på 10. trinn og vg3, og det er flere jenter enn gutter som opplever stress.

Mange kommuner ønsker mer kompetanse på hvordan de kan styrke lærings- og skolemiljøet slik at det fremmer god psykisk helse.

De fleste lærlingene trives og er motivert for å lære.

6 prosent av elevene og nær 4 prosent av lærlingene har opplevd å bli mobbet på skolen eller arbeidsplassen.