Hvordan bruke tall og forskning

Du kan hente tall og statistikk fra en rekke kilder på nettsidene våre. Vi har samlet de viktigste kildene til tall og noen tips til hvordan du kan bruke kunnskapsgrunnlaget.  

Nå starter vi et større arbeid med å koble flere deler av kunnskapsgrunnlaget sammen. Formålet er å gjøre det enklere for dere å bruke kunnskapsgrunnlaget vårt og finne alle relevante kilder og verktøy.

Vi trenger deres hjelp for å kartlegge hvordan dere bruker innholdet vi har i dag, og hva vi kan gjøre for å gi dere enklere tilgang til kunnskapsgrunnlaget og bedre støtte i arbeidet dere skal gjøre. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss hvis dere har innspill eller tilbakemeldinger.

Vi har mange tall som kan si noe om kvaliteten på opplæringen. Sentralt står resultater fra Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, karakterer, grunnskolepoeng, skolebidragsindikator og tall om gjennomføring. Alt av tall ligger åpent tilgjengelig på vår nettside udir.no, og der ligger det også flere verktøy som skal hjelpe dere å løse oppgavene deres knyttet til kvalitetsvurdering og -utvikling. 

Bruk av tall og data

Skoler og skoleeiere skal vurdere kvaliteten på opplæringen og arbeide med kvalitetsutvikling. Ulike tall og data kan gi nyttig informasjon dersom de analyseres og brukes riktig.

I denne artikkelen forsøker vi å hjelpe dere med det.

Her finner du faglig påfyll og tips om kvalitetsutvikling i barnehager og skoler

Statistikk

På de nye statistikksidene er innholdet tydelig strukturert og delt inn i analyser, tall (statistikkbanken) og analysebrett (visuell presentasjon av nøkkeltall) for hvert hovednivå i opplæringen – barnehage, grunnskole, videregående og fag- og yrkesopplæring. 

Forskning

Her har vi samlet det vi har av forskning på noen utvalgte temaer. Du finner også lenker til samlesider for faste undersøkelser eller andre typer rapporter Udir produserer.

Mal for tilstandsrapport

Skoleeier skal minst en gang i året få informasjon om læringsmiljøet, læringsresultater og gjennomføringen til elevene. Vi har laget en mal for tilstandsrapportering som er frivillig å bruke. Malen gjør det enkelt å laste ut relevante tall som man kan jobbe videre med lokalt. 

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er et frivillig refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel i vurdering- og utviklingsarbeid.

RefLex

RefLex er et verktøy for deg som jobber med barnehage og skole, og en hjelp til å reflektere rundt hvordan du jobber med regelverket. Her kan du på en enkel måte selv vurdere om måten du jobber på samsvarer med regelverket.

Her finner du RefLex

Vil du gi innspill?