Voksne i grunnopplæringen, 2006

Utdanningsdirektoratet og VOX har utarbeidet en statusrapport om undervisning og vurdering av voksne med manglende grunnleggende ferdigheter. Rapporten inngår i OECDs Centre for Educational Research and Innovation (CERI) studie av undervisning og vurdering av voksne med behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Alle land som deltar i CERI-studien skal utarbeide en bakgrunnsrapport om sitt land. Den norske rapporten viser hvilke nasjonale tiltak og planer som er iverksatt for å møte behovene hos voksne med manglende grunnleggende ferdigheter. Rapporten gir en beskrivelse av lovverk, finansieringsordninger, stortingsmeldinger og veiledninger som er relevante for vurdering i grunnopplæringen for voksne.

I rapporten kommer det frem hvor mange voksne som tar grunnopplæring og hvilket tilbud de har. Den gir også en beskrivelse av lærersituasjonen og lærerutdanningene på området. Til slutt beskriver  rapporten den generelle situasjonen i Norge når det gjelder bruk av formativ vurdering.