Styrerutdanningen bidrar til refleksjon over egen lederrolle

Deltakerne opplever at styrerutdanningen gir dem anledning til å reflektere over egen ledelsespraksis og at de står sterkere til å møte utfordringer i jobben. Dette viser sluttrapporten som er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Styrerutdanningen er lederutdanning for personer som har faglig, administrativt og personalansvar i barnehagen. Utdanningen er på 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold.

Undersøkelsen fra Oxford Research og institut for Uddannelse og Pædagogik (AU/IUP) ved Aarhus Universitet viser at til tross for at det er en viss variasjon i hva de ulike studiestedene vektlegger i utdanningen, så er deltakerne gjennomgående svært fornøyde med kvaliteten på opplæringstilbudet.

Økende tilfredshet med kvaliteten

Evalueringen viser at et klart flertall av deltakerne mener at utdanningen bidrar til bedre forståelse- og utøvelse av egen lederrolle, nye faglige innfallsvinkler og økt refleksjon over egen praksis. Et sentralt funn i sluttrapporten, er at deltakernes positive erfaringer med styrerutdanningen har blitt enda mer fremtredende. Blant deltakerne på det andre kullet oppgir 96 % at studiet i stor grad svarer til forventningene, mens tilsvarende tall for det første kullet var 80 %. Deltakerne på det andre kullet er også mer tilfredse med faglig innhold og nivå.

Økt refleksjon over egen ledelsespraksis

Analyse av deltakernes eksamensbesvarelser viser at styrerutdanningen har gitt deltakerne anledning til å reflektere over egen ledelsespraksis med utgangspunkt i forskning, teori og ledelsesverktøy. Deltakerne opplever at styrerutdanningen har gitt dem verktøy og teori som vil gjøre det lettere å møte utfordringer i lederrollen. Besvarelsene viser at deltakerne mestrer å gjøre analyser av erfaringer hentet fra egen praksis. Samtidig er det et forbedringspotensial når det gjelder det deltakernes evne til kritisk refleksjon rundt valg av forskning og teori.

Uklare læringsmål begynner å bli klarere

I tidligere delrapporter om styrerutdanningen ble det pekt på at læringsmålene for utdanningen, er uklart definert hos flere av tilbyderne. Utfordringen er at målene ofte kun gjelder undervisningen, og ikke hva studentene skal lære. Uklare læringsmål er problematisk fordi deltakerne ikke får kjennskap til vurderingskriteriene som de blir vurdert etter på eksamen. I tillegg vanskeliggjør det veileders og sensors arbeid med å vurdere deltakernes prestasjoner. Intervjuer i siste fase av evalueringen tyder imidlertid på økt bevissthet rundt denne utfordringen, og flere av tilbyderne har arbeidet videre med formuleringen av læringsmål.

Oppfyller flere av målsettingene

Styrerutdanningen skulle være et svar på de utfordringene barnehagen står overfor, være styrt og målrettet, være behovsrettet og ha et praktisk siktemål. Resultatene fra evalueringen viser at deltakerne i stor grad opplever at studiet er tilpasset deres behov. Studiet oppleves som praksisrelevant og deltakerne synes at det er en god balanse mellom praksis og teori i studiene. Så mange som 86 % av deltakerne mener at de i stor grad har brukt det de har lært i utdanningen i egen barnehage. Resultatene tyder på at styrerutdanningen, slik den er implementert og organisert av lærestedene, oppfyller flere av disse målsettingene.