Store og små kommuner som skoleeiere

Hvilke forskjeller finner vi mellom store og små kommuner som skoleeiere? I dette temanotatet gjør Utdanningsdirektoratet rede for statistikk og forskning på området.

Her er hovedfunn:

  • Elever i små kommuner skårer lavt på nasjonale prøver. Forskjellene i resultater mellom små og større kommuner kan i stor grad forklares med at det er en større andel elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn i de små kommunene.
  • Små kommuner bruker mer penger på skolene sine sammenlignet med større kommuner, men forskjellene kan langt på vei forklares med å korrigere for strukturelle forhold som elevtall og bosetningsmønster.
  • Små kommuner med større skoler gjør det relativt godt på nasjonale prøver, og en del små kommuner samarbeider mye på områdene kompetanseutvikling av lærere og innenfor PP-tjenesten.  En del forskning og spørreundersøkelser tyder imidlertid på at små kommuner har problemer med å følge opp egne skoler på en tilfredsstillende måte.
  • To-nivå- kommuner opplever i større grad enn tre-nivå- kommuner uklare rolle- og ansvarsforhold på skoleområdet. Det er imidlertid i liten grad funnet en sammenheng mellom kommunestørrelse og organisasjonsform.