Spørsmål til Skole–Norge

Spørsmål til skoleledere og skoleeiere høsten 2020

Skolene har planer for undervisning under en ny nedstenging, spesialpedagoger utfører mesteparten av spesialundervisningen og flertallet av skolene gir intensivopplæring på 1.-4. trinn.

Hovedfunn

  • Skolene har planer for undervisning under en ny nedstenging
  • Spesialpedagoger utfører mesteparten av spesialundervisningen
  • Flertallet av skolene gir intensivopplæring på 1.-4. trinn

Skolene har planer for undervisning under en ny nedstenging

De fleste skolene har laget en plan for hvordan de skal gjennomføre undervisningen dersom skolen igjen blir fysisk stengt. Et flertall av skolene (73 prosent), mener at elevenes datamaskiner er av god nok kvalitet til at de kan delta i ulike former for digital undervisning. Alle fylker, og nesten alle kommuner, svarer at lærerne har datamaskiner eid av dem, og som lærerne kan bruke til arbeid hjemmefra.

Spesialpedagoger utfører mesteparten av spesialundervisningen

Over halvparten av skolelederne i grunnskolen og i videregående opplæring oppgir at det i svært stor grad er spesialpedagog ansatt på skolen som gjennomfører spesialundervisningen. Det er lite bruk av spesialpedagoger som ikke er ansatt på skolen. Halvparten av skolelederne i grunnskolen og i videregående opplæring oppgir at assistenter i liten eller svært liten grad brukes i undervisningen. Både i grunnskolen og i videregående opplæring brukes assistenter i stor grad til praktiske gjøremål og sosial tilrettelegging.


Flertallet av skolene gir intensivopplæring på 1.-4. trinn

Hele 90 prosent av barneskolene gir intensivopplæring på 1.-4.trinn. Intensivopplæring gis på alle de fire laveste trinnene, med en høyest andel på 2. trinn (92 prosent) og lavest på 4. trinn (78 prosent). Det er kun 31 prosent av skolelederne som oppgir at de gir intensivopplæring på trinn utover 1.-4. Det gis mest intensivopplæring i lesing

Hva svarer Skole-Norge?

Om denne spørringen

Følgende tema inngår i rapporten