Spørsmål til Barnehage-Norge 2021

Digital praksis i barnehagen, barnehageansatte med masterkompetanse og andre oppvekstrelaterte profesjoner er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

Hovedfunn

  • 6 av 10 barnehager har anskaffet administrative digitale verktøy og nærmere 5 av 10 har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året.
  • 1 av 4 barnehager har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse.
  • 8 av 10 barnehager har medarbeidere med profesjonen barne- og ungdomsarbeider, og en fjerdedel har én eller flere andre oppvekstrelaterte profesjoner blant de ansatte.

Digital praksis i barnehagen 

6 av 10 barnehager har anskaffet administrative digitale verktøy og nærmere 5 av 10 har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året.

9 av 10 barnehager bruker digitale verktøy enten daglig eller ukentlig til å kommunisere med foresatte, 8 av 10 for å dokumentere det pedagogiske arbeidet, og 6 av 10 for å planlegge og vurdere aktiviteter i forbindelse med barns lek og læring.

Mer enn 8 av 10 barnehager har etablert rutiner for sikker behandling av bilder, for å informere foreldre om bruk av bilder som de selv tar av barn i barnehagen, og for hvilke situasjoner det kan tas bilder av barna.

Barnehageansatte med masterkompetanse 

1 av 4 barnehager har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse.

8 av 10 styrere gir ansatte med mastergrad ansvar for arbeid med rammeplanens fagområder. Av disse svarer halvparten at ansvaret knyttes til samtlige fagområder i rammeplanen.

Det er bare et fåtall barnehagestyrere og barnehageeiere som søker aktivt etter kandidater med mastergradutdanning til ledige stillinger i barnehagen.

Barnehageansatte fra andre oppvekstrelaterte profesjoner

Over 80 prosent av barnehagene har medarbeidere med profesjonen barne- og ungdomsarbeider, og en fjerdedel av barnehagene har en eller flere andre oppvekstrelaterte profesjoner blant de ansatte.

Barnehagestyrer i private barnehager tar oftest selv initiativ til å rekruttere ansatte med bakgrunn fra andre profesjoner. Dette er mindre vanlig i kommunale barnehager hvor 4 av 10 svarer at det er styrer og 3 av 10 svarer at det er barnehagemyndigheten som tar initiativet.»

 

Hva svarer Barnehage-Norge?

Om rapporten