Skoleeiers rapportering om midler brukt til etter- og videreutdanning 2012

Rambøll Management Consulting AS har sammenfattet skoleeiers rapportering om midler brukt til etter- og videreutdanning 2012. Formålet er å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene knyttet til bruk av midlene i 2012.

Bruk av midler i etter- og viderutdanning

Skoleeierne har rapportert om en total bruk på 685,6 millioner kroner på etterutdanning i 2012 og videreutdanning i skoleåret 2012/2013. Dette er høyere enn i fjor, da de rapporterte om totalt 605 millioner kroner. Kommunene bruker i snitt 6 709 kroner per lærer på etter- og videreutdanning, mot 5 700 kroner i fjor. Fylkeskommunene bruker 7 405 kroner, mot 7 035 i fjor. Det er stor variasjon mellom kommuner i bruken per lærer.

Deltakere i etterutdanning

Det er rapportert om vel 156 000 deltakere i etterutdanning, hvorav ca 10 000 er instruktører og faglige ledere i bedrift. Blant lærere og rådgivere er deltakelsen størst innen vurdering og klasseledelse. 43 prosent har deltatt på tilbud med varighet på én dag. 21 prosent har deltatt på tilbud med varighet over fire dager.

Deltakere i videreutdanning

Det er rapportert om 1723 deltakere i videreutdanning med statlig støtte, og 3 069 i videreutdanning i regi av skoleeier, men som ikke gir statlig støtte. Deltakerne i utdanning med statlig støtte har i snitt planlagt å gjennomføre 29,2 studiepoeng per lærer.