Refleksjon som metode for språkarbeid i barnehagen

Udir har utviklet et refleksjonsverktøy for barnehagers arbeid med språk og språkmiljø. Konklusjonen etter at seks barnehager har prøvd ut verktøyet, er at det er et godt bidrag i arbeidet med å styrke og utvikle barnehagers arbeid med språk.

Hva er et refleksjonsverktøy?

Refleksjonsverktøyet består av en pakke hjelpemidler som skal bidra til refleksjon over egen praksis og på den måten legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid. Verktøyet bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og veilederen Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat.

Seks barnehager har over fire måneder prøvd ut refleksjonsverktøyet. Fafo har fulgt utprøvingen og konkluderer med at denne måten å arbeide på og de hjelpemidlene som tilbys, fungerer etter hensikten og bidrar til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene. Alle barnehagene gir uttrykk for at de har hatt utbytte av prosessen. Refleksjon og diskusjon i fellesskap har ført til at den enkelte har reflektert mer, både over egen og over barnehagens/avdelingens praksis på språkområdet.

Verktøyet blir tilgjengelig for alle barnehager

Fafo finner også at det er rom for forbedringer og kommer med anbefalinger til videreutvikling av verktøyet. Med utgangspunkt i anbefalingene vil Udir gjøre noen justeringer før refleksjonsverktøyet blir gjort tilgjengelig på Udir.no høsten 2014. På sikt er planen at verktøyet skal bli en integrert del av revidert ståstedsanalyse for barnehage.