Prosjekt til fordypning øker elevenes motivasjon

Prosjekt til fordypning skal gi elevene på vg1 og vg2 mulighet til å prøve ut lærefag og yrker tidlig i opplæringen. Fafo har evaluert hvordan prosjekt til fordypning har fungert under innføringen av Kunnskapsløftet.

Prosjekt til fordypning skal styrke yrkesidentitet og fagkompetanse

Reformen Kunnskapsløftet gjorde om på strukturen i videregående slik at det ble færre og bredere innganger til de ulike lærefagene. Det har blant annet ført til at avstanden mellom programfagene på skolen og lærefagene og yrkene i arbeidslivet har blitt større. Prosjekt til fordypning ble innført som et virkemiddel for å redusere denne avstanden. Ved å gi elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere lærefag i løpet av vg1 og vg2, skulle faget bygge bro mellom skoledelen av opplæringen og lærefagene. Evalueringen viser at faget langt på vei har fungert som det bindeleddet det var ment å være.

Praksis i arbeidslivet er mest vellykket

Skoleeierne og skolene har fått stor frihet til å bestemme hvordan de skal organisere gjennomføringen av prosjekt til fordypning. De bestemmer også i stor grad hvilket innhold faget skal ha. På vg1 gjennomfører de fleste elevene prosjekt til fordypning på skolen, enten i klasserommet eller i skoleverkstedet. På vg2 brukes arbeidslivet oftere som arena, og gjerne over lengre perioder. Elevene opplever at praksisen i arbeidslivet gjør det lettere å forstå innholdet i skolefagene. De sier også at de blir mer motivert for å jobbe med skolefagene når de ser hvordan kunnskapen blir brukt i det praktiske arbeidslivet.

Faget gir elevene bedre grunnlag for å velge yrke

Selv om det er store forskjeller mellom de ulike fagene, konkluderer forskerne med at prosjekt til fordypning gir elevene et bedre grunnlag for å velge utdanning og yrke. Faget øker motivasjonen til elevene og er en viktig arena for de som skal ut og søke læreplass. 90 prosent av de spurte elevene mener at prosjekt til fordypning gjør det lettere å velge lærefag og senere yrke.

Prosjekt til fordypning er et springbrett til læreplass

Et flertall av elevene forteller at prosjekt til fordypning gjorde det lettere for dem å få læreplass. De mener at faget har gjort dem mer forberedt på læretiden enn de ellers ville vært. Elevene har likevel opplevd overgangen fra skole til lærebedrift som stor, og flere forteller at de har måttet «lære alt på nytt».