Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

Hvordan har kommunene endret ressursbruken til skolene fra 2001? Dette undersøker Senter for økonomisk forskning (SØF) .

Kort oppsummering av de viktigste resultatene i rapporten:

  • Det er en tendens til at Kunnskapsløftet i større grad er implementert i større enn i mindre kommuner. Rapporten avdekker stor variasjon i grad av implementering mellom kommuner av samme størrelse.
  • Befolkningssammensetningen i kommunene påvirker hvor langt kommunene har kommet i innføringen av Kunnskapsløftet. SØF finner en sammenheng mellom andelen offentlige ansatte og grad av implementering. Når andelen offentlige ansatte øker, minker graden av reformimplementering.
  • På skoler med høyt antall enkeltvedtak om spesialundervisning rapporterer elevene om mye bråk og uro. Omfanget av enkeltvedtak kan derfor brukes som en indikator på hvor god kvalitet det er på elevenes læringsmiljø.
  • SØFs analyser gir ikke grunnlag for å konkludere med at læringsmiljøet forbedres hvis det tilføres mer ressurser til spesialundervisning.
  • SØFs analyser viser at elevenes læringsutbytte øker når skolen bruker mer ressurser på spesialundervisning.