Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019

Økonomisk analyse av private barnehager

De private barnehagene har samlet hatt god lønnsomhet i flere år, men den har sunket fra 2018 til 2019. Nedgangen fra 2018 til 2019 ser i stor grad ut til å skyldes innføringen av ny bemanningsnorm. Det er mindre klart om pedagognormen har påvirket lønnsomheten.

Hovedfunn: 

  • De private barnehagene har samlet hatt god lønnsomhet i flere år, men den har sunket fra 2018 til 2019.
  • Det er store forskjeller i lønnsomheten på tvers av barnehagetype.
  • Det har vært en økning i egenkapital i sektoren over tid, samtidig har gjelden i store konsern økt. Samlet har imidlertid egenkapitalandelen økt noe.
  • Variasjon i bemanning har gitt grunnlag for variasjon i lønnsomhet før innføring av ny bemanningsnorm.

De private barnehagene har samlet hatt god lønnsomhet i flere år

I perioden 2015–2018 har lønnsomheten vært relativt stabil, målt med begge lønnsomhetsmålene (driftsmargin og resultatgrad). Nedgangen fra 2018 til 2019 ser i stor grad ut til å skyldes innføringen av ny bemanningsnorm. Det er mindre klart om pedagognormen har påvirket lønnsomheten.

Det er store forskjeller i lønnsomheten på tvers av barnehagetyper

Det er de ideelle som har dårligst lønnsomhet og høyest andel barnehager som går med underskudd. Slik har det også vært over tid. Særlig de store norskeide konsernene, men også de utenlandskeide konsernene, har hatt høyere lønnsomhet enn resten.

De som har de høyeste lønnskostnadene pr. plass, er også de som i størst grad går med underskudd. Dette er tydeligst blant virksomhetskategoriene selvstendige aksjeselskaper og ideelle.

Det har vært en økning i egenkapital i sektoren over tid

Lønnsomheten har gitt grunnlag for oppbygging av egenkapital. Økningen det siste året kan sees på bakgrunn av færre oppkjøp og strukturendringer blant de private barnehagene. Men eierne i flere konsern har også restrukturert balansen ved å selge bygg og nedbetale lån, noe som kan indikere både behov for å realisere gevinster og redusere finansiell risiko. For de private barnehageselskapene har egenkapitalandelen har samlet økt gradvis i perioden 2014–2019. Egenkapitalandelen økte fra 20 til 24 prosent i perioden.

Økt gjeld i store konsern

Økt gjeld og økte finanskostnader blant norskeide større konsern er delvis drevet av gjeldsfinansierte oppkjøp av etablerte barnehager i perioden og delvis av bygging av nye barnehager. Samlet har egenkapitalandelen i sektoren økt noe i perioden 2014-2019, og de ideelle har klart høyest egenkapitalandel. 

Variasjon i bemanning har gitt grunnlag for variasjon i lønnsomhet før innføring av ny bemanningsnorm

Gjennomsnittlig bemanning i private barnehager har vært stabilt lavere enn i kommunale barnehager før innføring av ny bemanningsnorm. De private barnehagene har dermed i gjennomsnitt brukt mindre ressurser på lønnskostnader enn de har fått finansiert gjennom tilskuddet. Hvis normene fører til mer likt bemanningsnivå i kommunale og private barnehager, svekkes denne gevinstmuligheten. Når det gjelder kostnader til barnehagelokaler, kan det tenkes at storstilte eiendomssalg de siste årene fører til økte leiekostnader som påvirker lønnsomheten negativt.

 

Om denne rapporten

Flere rapporter om kostnader i barnehager