Lærlingundersøkelsen 2018

Resultatene fra lærlingundersøkelsen viser at de fleste lærlinger og lærekandidater trives godt på arbeidsplassen.

I Lærlingundersøkelsen får lærlinger si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Rundt 13 000 lærlinger og lærekandidater besvarte Lærlingundersøkelsen i 2018. Lærlingene ble stilt spørsmål om blant annet trivsel, motivasjon, mobbing, medvirkning og veiledning. Rapporten er laget av NTNU Samfunnsforskning. 

Hovedfunn

  • De fleste lærlinger og lærekandidater har høy motivasjon og trives godt på arbeidsplassen
  • En stor andel av lærlingene er tilfreds med opplæringen i bedriften og opplever at de får god hjelp, støtte og veiledning
  • Det er liten endring i andel som blir mobbet to til tre ganger i måneden

Høy trivsel 

Lærlingundersøkelser gjennom flere år viser at lærlinger trives godt. Flere undersøkelser viser også at det å trives på arbeidsplassen er det lærlingene selv vurderer som det viktigste for deres læring og faglige utvikling.

På en skala fra en til fem hvor fem er det beste, er gjennomsnitt for lærlingenes trivsel 4,3 i 2018. Lærlingene trives i hovedsak godt og er godt fornøyd med kollegaer, arbeidsplassen og arbeidsoppgavene de har.

Det som i størst grad påvirker lærlinges trivsel, er hvor fornøyd de er med opplæringen de får i lærebedriften. De som opplever å få god veiledning og støtte i arbeidet, og som opplever at de får ta del i egen opplæring, trives bedre enn lærlinger som ikke opplever dette.

Fornøyd med opplæringen i bedrift

4 av 5 av lærlingene er stor grad fornøyd med opplæringen de har fått på arbeidsplassen. Lærlingene oppgir også at de i stor grad opplever å få delta i planlegging og vurdering av eget arbeid, og at de får hjelp, støtte og veiledning i arbeidet i bedriften.

De lærlingene som opplever at de deltar i planlegging og vurdering av eget arbeid og som får tilbakemeldinger på arbeidet de gjør, opplever også at de klarer å vurdere relevansen av egen opplæring og føler seg bedre forberedt til fagprøven.

Rapporten ser også på sammenhengen mellom hvordan lærlingene opplever opplæringsdelen i skole og opplæringen i bedrift. De lærlingene som opplever at skolen har forberedt dem godt for læretiden, opplever at de får medvirke og delta i eget arbeid i bedriften. De som har gode erfaringer fra opplæringen i skole opplever i større grad å kjenne innholdet i læreplanen for det aktuelle lærefaget og vurdere om det de lærer er i samsvar med den.

Liten endring i andelen som blir mobbet

Det er små endringer i andel lærlinger som oppgir at de er mobbet på arbeidsplassen fra 2017 til 2018. I 2017 oppga 3,5 prosent at de var mobbet to til tre ganger i måneden, mens i 2018 er det 3,6 prosent.

Til tross for liten utvikling i andel som er mobbet, er det noen variasjoner mellom utdanningsprogram, fyker og kandidattype. Det er minst andel som oppgir å bli mobbet ved Helse- og oppvekstfag og høyest andel som opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer ved Naturbruk. Oslo har høyest andel mobbing, mens Trøndelag har lavest andel lærlinger som opplever mobbing. Det er en dobbelt så stor andel Lærekandidater som oppgir at de er mobbet enn lærlinger.

Lærlingundersøkelsen