Delrapport 1

Kunnskapsløftet – fra ord til handling, evaluering, 2007

Den første delrapporten i evalueringen av ”Kunnskapsløftet – fra ord til handling” beskriver en generell tendens til at ansvar for kvalitetsutvikling av utdanningen i mange europeiske land desentraliseres og i stor grad delegeres til skolenivå. Rapporten fremhever at satsingen kan fortolkes som et forsøk fra statens side på å forsterke og støtte opp om lokal kvalitetsutvikling i norsk skole.

Evalueringen gjennomføres av Fafo på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og sluttrapport skal være klar 15.11.09.

Målet for Kunnskapsløftet – fra ord til handling er ”å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling for elevene gjennom økt fokus på skolen som virksomhet.” Det sentrale virkemidlet i programmet er å gi skole og skoleeier mulighet til å hente inn ekstern bistand fra kompetansemiljøer slik at det lokale utviklingsarbeidet blir mer systematisk og kunnskapsbasert.

I delrapport 1 presenteres ulike dimensjoner som vil være sentrale for utvelgelse av case for den kvalitative delen av evalueringen. Den første dimensjonen som tillegges betydning, er kompetansemiljøets rolle i utviklingsprosjektene. Den andre dimensjonen er deltakerskolenes forutsetninger for systematisk utviklingsarbeid, f.eks. organisering, ledelse og samhandling ved skolene, samt skolenes tidligere utviklingshistorie.

I tillegg til å se på hvorvidt skolene som deltar utvikler seg til mer lærende organisasjoner, skal FAFO også, i den grad det er mulig, måle om programmet har positiv effekt på elevenes læring og læringsmiljø.