Kompetansekartlegging av lærere, 2008

Utdanningsdirektoratet har gitt Rambøll Management i oppdrag å evaluere implementeringen av nye læreplaner i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter. Første delrapport i evalueringen kartlegger kompetansen og kompetansebehovet til lærere som underviser i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring.

Rambøll viser i rapporten at det ikke finnes pålitelige tall for hvor mange lærere som underviser i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter. Forskerne har gjort en rekke tiltak for å håndtere denne metodiske utfordringen, og rapporten gir derfor en indikasjon på de aktuelle lærernes kompetanse og kompetansebehov.
 
Kartleggingen viser at 79 prosent av lærerne som svarte på undersøkelsen var kvinner, og nesten 67 prosent hadde norsk som morsmål. Gruppen av lærere som ikke hadde norsk som morsmål representerte hele 33 språk.
 
Kartleggingen avdekker et skille mellom lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring og lærere som underviser i grunnleggende norsk. Mens over halvparten av lærerne som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring jobber ved to eller flere skoler, er bare et lite mindretall av lærere som underviser i grunnleggende norsk ved to eller flere skoler.  Dette kan skyldes at lærerne som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring ofte mangler allmennlærerkompetanse, og kan derfor ha vansker med å få full stilling ved en skole.
 
Et sentralt spørsmål i kartleggingen har vært å avklare om lærerne som underviser minoritetsspråklige barn har offentlig godkjent utdanningskompetanse. Kartleggingen kan tyde på at andelen uten godkjent utdanningskompetanse er noe høyere blant lærerne som underviser minoritetsspråklige barn enn tilfellet er blant lærere generelt.

Andelen som mangler godkjent utdanningskompetanse er trolig spesielt høy blant lærere som gir opplæring i morsmål/tospråklig fagopplæring. Mer enn halvparten av denne gruppen lærere har imidlertid arbeidserfaring fra SFO og barnehage. Lærere som underviser minoritetsspråklige barn har generelt lang og relevant erfaring med undervisning.
 
Nær halvparten av lærerne føler behov for kompetanseheving i forbindelse med innføringen av nye læreplaner for språklige minoriteter. Behovet er størst innen vurdering og kartlegging.
 
Det er utviklet en veileder til lærere som underviser i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Veilederen, som kan fungere som innføring i teori og empiri knyttet til opplæring av språklige minoriteter, var ukjent for 41 prosent av lærerne som svarte.