Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn våren 2007

Rapporten fra siste gjennomføring med gammel prøve av Kartlegging av leseferdighet våren 2007 foreligger nå. I vår kommer ny prøve i tråd med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet henter Lesesenteret årlig inn resultater fra et representativt utvalg av elever på 2. årstrinn. Undersøkelsen er et ledd i oppfølgingen av strategien ”Gi rom for lesing!”. Fra og med skoleåret 2006/2007 er denne kartleggingen igjen obligatorisk.

Resultatene fra kartleggingen viser fortsatt bedring i elevenes leseferdigheter. Gutter skårer signifikant bedre enn i 2006 på oppgaver som måler automatisert ordlesing og enkel tekstlesing. Men prosentandelen gutter på/under bekymringsgrensene er fremdeles signifikant høyere enn for jentene, og flere jenter enn gutter har alt rett. Funnene må imidlertid tolkes med forsiktighet fordi prøven ikke lenger differensierer godt nok verken for svake eller sterke elever. Derfor er prøven under revisjon. Resultatene fra ny prøve vil kunne vise en annen fordeling enn denne prøven.

Evalueringen av ”Gi rom for lesing!” viser at systematisk arbeid med leseopplæring og bruk av kartleggingsmateriell er bedre forankret lokalt. De internasjonale leseundersøkelsene PIRLS og PISA bekrefter at dette arbeidet må videreføres, styrkes og vedlikeholdes på alle trinn i grunnopplæringen, samtidig som fokus på guttenes leseutvikling opprettholdes.