Evaluering av Læringsmiljøprosjektets pilot

Utdanningsdirektoratet har sammen med Fylkesmannen identifisert skoler og kommuner som har hatt høye mobbetall over tid. 22 skoler har i en pilot fått tilbud om veiledning fra Læringsmiljøprosjektet. Forskningsinstituttet NOVA har evaluert piloten for Utdanningsdirektoratet.

Dette er hovedfunnene til NOVA:

For tidlig å se resultater

Pilotprosjektet varte frem til årsskiftet 2014/2015. NOVA påpeker at fordi det har gått så kort tid, er det begrenset hva materialet kan si om resultatene av tiltaket. I tillegg mener NOVA det kan være vanskelig å skille resultater av dette ene, avgrensete tiltaket fra effektene av andre prosesser som har foregått parallelt i kommune eller skole. NOVAs analyse av nye tall fra Elevundersøkelsen indikerer noe mindre mobbing på pilotskolenes 7. trinn i 2014 enn i 2013, mens det motsatte er tilfelle på 10. trinn, men ingen av disse endringene er statistisk sett signifikante.

Uklare kriterier for å bli valgt ut

Evalueringen viser at både skoleledere og skoleeiere har hatt problemer med å oppfatte kriteriene for å bli valgt ut til prosjektet.

Bakgrunnen fra utvelgelsen var resultater fra Elevundersøkelsen i 2010, 2011 og 2012. Selv om skolene som ble valgt ut hadde betydelig høyere mobbetall enn andre skoler i denne perioden, var det ikke alle skolene som hadde høye mobbetall hvert enkelt år i måleperioden. Mange av skolene i satsingen hadde heller ikke høye mobbetall utover den treårige måleperioden som var utgangspunktet for utvelgelsen til pilotprosjektet.

Uklare kriterier ga mer arbeid og forsinkelser

Uklarhetene knyttet til hvorfor man skulle delta i prosjektet førte til manglende forankring i skolene, dvs. manglende vilje, motivasjon og lyst til å delta. Uklarhetene rundt utvalget av skoler førte derfor til betydelig merarbeid for veilederne, og forsinket tiltakets progresjon.

Uenighet om fokus: mobbing eller læringsmiljø?

Bemanningen av veiledningsgruppene som skulle bistå skolene viste seg også å være en utfordring. Gruppene besto av ansatte ved Læringsmiljøsenteret og fagfolk fra skole- og kommunesektoren. Mens Læringsmiljøsenteret ønsket å fokusere på mobbing, ville fagfolkene fra skolen fokusere på læringsmiljø. Dette påvirket hvordan tiltaket ble planlagt og organisert, som igjen ga store forskjeller både lokalt og regionalt.

Elevene var lite involverte i tiltaket

Evalueringen viser at tiltaket har vært bedre forankret sentralt i kommunen enn ved skolene, og bedre i skolens ledelse enn hos lærerne. Elevene har i liten grad kjent til tiltaket.

Oppdragets bakgrunn og formål:

Utdanningsdirektoratet konkluderte i et notat (Notat om mobbing og høye tall over tid - 2013) med at det finnes skoler som over tid har høye forekomster av mobbing. Basert på tall fra Elevundersøkelsen ble det beregnet at 12 prosent av landets grunnskoler har vedvarende høye mobbetall i perioden 2010 - 2012. I samme notat foreslo direktoratet å sette i gang en målrettet innsats der skoleeiere som ikke allerede var inne i en prosess der de fikk adekvat støtte i arbeidet med å redusere mobbingen, skulle tilbys slik veiledning og støtte.

Basert på notatet ga Kunnskapsdepartementet direktoratet i oppdrag å planlegge, igangsette og følge opp et slikt initiativ. Direktoratet ble også bedt om å identifisere skoler slik at prosjektet kunne settes i gang 1. september 2013.