Evaluering av digital veileder for kvalitet i læremidler i matematikk

Den digitale veilederen for kvalitet i læremidler vurderes som nyttig ved valg av læremidler. Veilederen har tydelige kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet. Den kan også bidra til, at refleksjon om kvalitet i læremidler kan skje i et fellesskap mellom lærere, skolens ledelse og skoleeier.

Som en del av oppfølgingen av den nasjonale strategien «Tett på realfag» er det iverksatt et tiltak for å sikre kvalitet i læremidler i matematikk. Det er i denne sammenheng utviklet en digital veileder med kriterier for å vurdere hvor godt læreplanverket er ivaretatt i læremidler, deres faglighet, pedagogiske kvalitet, brukervennlighet og universelle utforming.

Hovedfunn

  • Den digitale veilederen er ønsket og godt mottatt
  • Bidrar til en mer bevisst og systematisk prosess i valg av læremidler
  • Bidrar til refleksjon over kvaliteten i læremidlene i fellesskap

Den digitale veilederen er ønsket og godt mottatt

Evalueringen viser at den digitale veilederen er sterkt ønsket på de skolene som har prøvd den ut. Den fungerer godt som et verktøy med tydelige kriterier for hva som er viktig å tenke over når en skal velge læremiddel. Den bidrar til å gjøre relevante kriterier for kvalitet i læremidler tilgjengelige for skolen.

Bidrar til en mer bevisst og systematisk prosess i valg av læremidler

Informantene mener at veilederen kan bidra til at skolene kan foreta bedre og mer bevisste valg av læremidler. I tillegg gjør den prosessen med vurdering av læremidler lokalt mer strukturert og systematisk. De understreker imidlertid, at virkningene av veilederen på skoleeiernivå også vil avhenge av hvordan veilederen benyttes lokalt.

Bidrar til refleksjon over kvaliteten i læremidlene i fellesskap

Det er særlig når lærerne reflekterer over kvaliteten i læremidlene i fellesskap, som virker å være viktig for å understøtte bedre og mer reflekterte valg av læremidler. Rambøll så også tegn på at veilederen kan bidra til å heve lærernes kompetanse i valg og bruk av læremidler.