Et lag rundt eleven – bruk av flerfaglig kompetanse i skolen

Vi har satt i gang forskning som skal gi ny kunnskap om hvordan det er hensiktsmessig å bruke flerfaglig kompetanse i skolen. Dette kan handle om økt tverrfaglig samarbeid mellom aktører i og rundt skolen, styrking av utvalgte ressurser, eller kombinasjoner av dette.

Evalueringen skal undersøke hvilken effekt utvalgte tiltak har for læringsmiljø og læringsutbytte. Innsatsen skal ikke bidra til økt segregering og skal særlig gagne elever på 5.-7. trinn. Utprøvring starter fra og med skoleåret 2017/2018. Delfunn blir publisert i form av fagartikler og vitenskapelige artikler, og sluttrapportene leveres i juni 2020.

Beskrivelse av prosjektene

NIFU: «Et lag rundt eleven – økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole»

Prosjektet gjennomføres av NIFU i samarbeid med Læringssenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet (FHI).

Samhandling helsesykepleier og skole

NIFU foreslår et tiltak hvor økt helsesykepleierressurs blir avsatt til strukturert og systemrettet samhandling med lærere, skoleledere, og sosialpedagogisk personale, for å styrke elevers fysiske og psykiske læringsmiljø på 5. til 7. trinn. Samhandlingen mellom helsesykepleier og skole vil gjelde for alle elever på trinnene som får en økt helsesykepleierressurs. Samhandlingsmøter, planer og strategier for oppfølging skal ledes av rektor, støttet av skoleeier og ledernivå for helsetjenester i den aktuelle kommunen.

Effekter for skolens generelle lærings- og arbeidsmiljø

Begrunnelsen for tiltaket er en antakelse om at dersom læreren får veiledning og bistand fra helsesykepleier, og helsesykepleier møter elevene i klasserommet, så vil dette virke forebyggende og helsefremmende på måter som kan ha effekter for skolens generelle lærings- og arbeidsmiljø. For eksempel gjennom at elevene trives bedre og at det blir mindre fravær. I tillegg vil denne bistanden kunne avlaste læreren, slik at de kan frigi tid til undervisning. Forskningsprosjektet vil med andre ord finne svar på om en økt helsesykepleierressurs som blir utnyttet systemrettet og strukturert i samhandling med skolene vil kunne bidra til bedre læringsmiljø og læringsutbytte for elever på 5.-7. trinn.

Tiltaket tar utgangspunkt i «Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» fra Helsedirektoratet.

Les mer om prosjektet på NIFUs nettsider.

OsloMet: «En klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen: Et tiltak for å oppnå bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen.»

OsloMet vil prøve ut og effektevaluere «LOG-modellen», et systematisk opplegg for ledelse, organisering og gjennomføring av en utviklingsprosess der målet er et hensiktsmessig flerfaglig samarbeid i skolen. OsloMet tilbyr et team med forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet, Institutt for sosialfag og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Universitetet i Tromsø deltar også i samarbeidet.

Bedre utnyttelse av flerfaglige ressurser som allerede eksisterer

Prosjektet hviler på en antakelse om at skolen allerede har tilstrekkelig flerfaglig kompetanse, men mangler overordnede strategier og måter å organisere samarbeidet på. OsloMets overordnede hypotese er at bedre utnyttelse av flerfaglige ressurser på skolen og i skolens omgivelser vil gi skolene og lærerne bedre muligheter til å følge opp elever, sette igang tidlig innsats og gi tilrettelagt undervisning.

OsloMet vurderer at skolens flerfaglige samarbeid blir utfordret av at fagfolk fra ulike deler av skolens virksomhet er underlagt ulike lovverk og ressursrammer, at de ofte har ulike profesjonelle perspektiver, og at utviklingsprosesser ofte blir gjennomført uten at de er tilstrekkelig forankret hos involverte aktører.

Evaluere modellens effekt på læringsmiljø og læringsutbytte

I tillegg til å utvikle, implementere og evaluere LOG-modellen i skolene, vil OsloMet evaluere modellens effekt på læringsmiljø og læringsutbytte for elevene på mellomtrinnet. Parallelt gjennomfører forskerne kvalitativ følgeforskning for å identifisere hemmende og fremmende mekanismer. De vil blant annet undersøke om tiltakene bidrar til bedre oppfølging av enkeltelever, og om lærernes mestring av primæroppgaver og skole-hjemsamarbeidet forsterkes.

Les mer om prosjektet på OsloMets nettsider.

Kunnskapsgrunnlaget "Et lag rundt eleven" bygger på