Helsesykepleiere er en viktig og verdsatt ressurs for skolene

Et lag rundt eleven - oppfølgingsrapport

Helsesykepleiere spiller en særlig viktig rolle for elever som av ulike årsaker er i sårbare situasjoner. De andre medlemmene i det flerfaglige samarbeidet oppfatter dette som verdifullt, både for oppfølging av enkeltelever og det mer systemrettede samarbeidet i skolen.

Rapportserie: Et lag rundt eleven

Ny forskning gir kunnskap om hvordan det er hensiktsmessig å bruke flerfaglig kompetanse i skolen, til det beste for elevene. Flerfaglig samarbeid i skolen handler om samarbeid med ulike hjelpetjenester, for eksempel PPT, BUP, barnevernet og helsesykepleiere.

NIFU har testet ut en modell med økttimeantall for helsesykepleier ved skolene. AFI ved OsloMet har sett på LOG-modellen, som er et systematisk opplegg for ledelse, organisering og gjennomføring av et systemrettet, flerfaglig samarbeid.

Se også:

Videre har prosjektet resultert i flere fagfellevurderte artikler.
Her finner du ytterligere informasjon om prosjektene og disse artiklene

Hovedfunn

  • Helsesykepleiere har en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner.
  • Bredere forankring i kommunene kan fremme flerfaglig samarbeid i skolen.
  • Økt helsesykepleierressurs fører ikke til bedre resultater på nasjonale prøver.

Helsesykepleiere har en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner

Funnene fra den kvalitative delen av oppfølgingsstudien underbygger resultatene fra hovedstudien om helsesykepleieres viktige rolle i skolen, særlig for elever som kommer i sårbare situasjoner. Flere ser verdien i å styrke og strukturere samarbeidsrelasjonen mellom skole og helsesykepleier. Økt stillingsressurs gir økt mulighet for både dette og et systemrettet fokus for arbeidet.

Bredere forankring i kommunene kan fremme flerfaglig samarbeid i skolen

Det finnes et godt fundament for videreutvikling av et fungerende flerfaglig samarbeid i skolene. En bredere forankring innad og oppover i kommunene kan gjøre det lettere å etablere strukturer for samarbeid.

Prosjektet har satt varige spor ved at elementer og erfaringer fra deltakelsene videreføres og videreutvikles i kommunene.

Økt helsesykepleierressurs fører ikke til bedre resultater på nasjonale prøver

Økningen på 3,25 timer helsesykepleierressurs i uka i tiltaksskolene førte ikke til bedre resultater for elevene på nasjonale prøver, verken i gjennomsnitt eller for undergrupper, heller ikke når elevene hadde vært eksponert for tiltaket i et ekstra halvår.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!