Et lag rundt eleven - oppfølgingsrapport

Helsesykepleiere er en viktig og verdsatt ressurs for skolene

Helsesykepleiere spiller en særlig viktig rolle for elever som av ulike årsaker er i sårbare situasjoner. De andre medlemmene i det flerfaglige samarbeidet oppfatter dette som verdifullt, både for oppfølging av enkeltelever og det mer systemrettede samarbeidet i skolen.

Hovedfunn

  • Helsesykepleiere har en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner.
  • Bredere forankring i kommunene kan fremme flerfaglig samarbeid i skolen.
  • Økt helsesykepleierressurs fører ikke til bedre resultater på nasjonale prøver.

Helsesykepleiere har en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner

Funnene fra den kvalitative delen av oppfølgingsstudien underbygger resultatene fra hovedstudien om helsesykepleieres viktige rolle i skolen, særlig for elever som kommer i sårbare situasjoner. Flere ser verdien i å styrke og strukturere samarbeidsrelasjonen mellom skole og helsesykepleier. Økt stillingsressurs gir økt mulighet for både dette og et systemrettet fokus for arbeidet.

Bredere forankring i kommunene kan fremme flerfaglig samarbeid i skolen

Det finnes et godt fundament for videreutvikling av et fungerende flerfaglig samarbeid i skolene. En bredere forankring innad og oppover i kommunene kan gjøre det lettere å etablere strukturer for samarbeid.

Prosjektet har satt varige spor ved at elementer og erfaringer fra deltakelsene videreføres og videreutvikles i kommunene.

Økt helsesykepleierressurs fører ikke til bedre resultater på nasjonale prøver

Økningen på 3,25 timer helsesykepleierressurs i uka i tiltaksskolene førte ikke til bedre resultater for elevene på nasjonale prøver, verken i gjennomsnitt eller for undergrupper, heller ikke når elevene hadde vært eksponert for tiltaket i et ekstra halvår.

Rapportserie: Et lag rundt eleven