Sluttrapport

Flerfaglig kompetanse i skolen

Rapporten skal gi et kunnskapsgrunnlag for hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte.

Rapporten skulle danne grunnlag for fremtidige effektstudier, ved at det ble identifisert en eller flere modeller for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. 

Fem modeller

Forskerne gir en presentasjon og drøfting av fem modeller som eventuelt kan testes ut i en fremtidig effektstudie:

  1. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-modellen, med PPT som målgruppe. Formålet er å få PPT til å i større grad inngå i laget rundt læreren. Et langsiktig mål vil være at PPT tar et større ansvar for å utvikle systemer for en effektiv utnyttelse av, og ansvar for de ressursene som inngår i lærerens primær- og sekundærteam.

  2. Helsesøstermodellen, med helsesøstre som målgruppe. Hovedgrepet vil være å øke helsesøsterressursen i skolen og at de i tillegg til lovpålagte oppgaver i større grad kan jobbe helsefremmende og forebyggende – samt bistå lærerne/skolen i arbeidet med problemer knyttet til for eksempel mobbing og psykiske lidelser.

  3. Lærerassistentmodellen, med lærerassistentene som målgruppe. Formålet er å få lærerassistentene til å i større grad inngå i et lag rundt læreren og til å øke kvaliteten på lærerassistentenes arbeid.

  4. Den sosialfaglige modellen, med personer med barneverns-, sosionom- eller vernepleierutdanning (ofte omtalt som miljøterapeuter) som målgruppe. Formålet er å øke antallet personer med sosialfaglig utdanning i skolen, samt integrere dem tettere i laget rundt læreren.

  5. Ledelse- og organisasjonsutviklingsmodellen, med skoleeiere og skoleledere som primær målgruppe. Formålet med modellen er å tilføre eier/leder kompetanse som gjør at de faglige ressursene som inngår i skolens primær- og sekundærlag utnyttes på en mer hensiktsmessig måte.