Delrapport

Et lag rundt læreren

Hva sier forskning og litteratur om bruk av ulike yrkesgrupper i skolen? Som en del av et større prosjekt har Arbeidsforskningsinstituttet laget en kunnskapsoversikt.

Flerfaglig kompetanse kan bidra positivt

Den norske forskningen og erfaringer fra skolesektoren peker i retning av at bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen kan bidra positivt under gitte forutsetninger. Men forskerne understreker at ekstra innsats i form av lærerassistenter eller miljøarbeidere ikke automatisk fører til resultater. Muligheten for gode resultater synes å øke hvis elementer av systematikk, opplæring og veiledning inngår i utvikling og implementering av nye og bedre modeller for bruk av flerfaglig kompetanse

Ledelsen er avgjørende

Forskningsgjennomgangen tyder på at ledelsens involvering er avgjørende, og at det må gjøres systematiske rolle- og ansvarsavklaringer på klasse- og skolenivå. Forskerne understreker derfor at et lag rundt læreren ikke oppnås gjennom å tilføre ekstra ressurser til skolen alene, men at man i tillegg må forsøke å forløse kompetanse gjennom utvikling av bedre samarbeidsmodeller der forankring, ledelse, veiledning, rolle- og ansvarsavklaringer inngår som sentrale elementer i utviklingsprosessen.

Sosialarbeidere, lærerassistenter og helsearbeidere

Sosialarbeidere synes under gitte forutsetninger (involvering og varighet), å ha en signifikant positiv effekt på elevenes faglige resultater og sosial mestring. Et viktig funn med hensyn til bruk av lærerassistener er at effekten av den ressursen de representerer henger sammen med måten ressursene utnyttes på, som krever tett samarbeid mellom skoleleder, lærer og lærerassistenter. Generelt synes det å være en positiv sammenheng mellom helseprofesjonenes utbredelse i skolene og en rekke utfallsmål, som blant annet fravær. Forskerne viser også til forskning som viser at helsefaglig personale kan hjelpe lærere til å integrere elever med læringsproblemer mer effektivt.

Dette er første delrapport i et prosjekt som skal utvikle modeller for flerfaglig og tverrfaglig arbeid i skolen.