Elevundersøkelsen 2015: Mobbing, krenkelser og arbeidsro

De nasjonale tallene viser at det er små endringer i både mobbing, krenkelser og arbeidsro i norsk skole.

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2015 er klare og NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

Excel-ark med nasjonale tall, fylkestall og trinntall finner du nederst i saken. 

Hovedfunnene i undersøkelsen

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2015 er svært like resultatene fra 2014. 

Mobbing 

 • 3,7 prosent av elevene svarer at de blir mobbet to til tre gager i måneden eller oftere. Det er en liten nedgang fra 3,9 prosent i 2014.
 • Mobbeandelen ser dermed ut til å ha stabilisert seg. I 2013 viste undersøkelsen en nedgang fra 6,8 til 4,3 prosent. Reduksjonen kan henge sammen med endringer i Elevundersøkelsen dette året. 
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mobbingen avtar med alderen. 

Krenkelser

Siden 2013 har elevene svart på hvor ofte de opplever erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. 

 • 14,3 prosent svarer at de har opplevd en eller flere av disse krenkelsene to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen synker noe, men flater ut sammenliknet med den klare reduksjonen året før. 
 • Å bli gjort narr av eller ertet er den mest utbredte krenkelsen, etterfulgt av å bli holdt utenfor og å få negative kommentarer om utseende. Skolen er uvitende om mye av dette, og mange elever opplever at de ikke får hjelp.

Arbeidsro

 • 64 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er uendret fra forrige Elevundersøkelse, men en positiv utvikling fra 2013. 

Revisjon av Elevundersøkelsen i 2013

I 2013 la vi til spørsmål om seks konkrete krenkelser for å få et enda bedre kunnskapsgrunnlag om elevene som mobbes og plages, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak.

Spørsmålene om krenkelser kan ha påvirket elevenes forståelse av spørsmålet om mobbing. NTNU Samfunnsforskning har forsket på om nedgangen i mobbing skyldes metodiske effekter. Konklusjonen er ikke entydig, men det ser ut som om at nedgangen delvis kan skyldes at de nye spørsmålene om krenkelser er plassert rett før spørsmålet om mobbing, samt at undersøkelsen ble flyttet fra våren til høsten. 

Når det gjelder spørsmålet om arbeidsro, er rekkefølgen på svaralternativene endret fra undersøkelsen i 2013. Dette kan ha påvirket resultatet om arbeidsro.

Nøkkeltall over tid

Mobbing

Andelen elever som har svart at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere:

200720082009201020112012201320142015
7,07,57,37,37,56,84,33,93,7

Krenkelser 

Andelen elever som har svart at de har opplevd ulike typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller oftere:

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret?201320142015
Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg10,78,37,7
Jeg ble holdt utenfor8,76,15,7
Noen spredte løgner om meg8,05,55,1
Noen truet meg3,41,91,8
Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd3,32,11,9
Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte.7,96,15,7

Andel som har opplevd en eller flere krenkelser to til tre ganger i måneden eller oftere

21,115,114,3

Arbeidsro

Andelen elever som er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene:

201020112012201320142015
46,548,048,652,964,264,2

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn.
 • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • Cirka 416 000 elever svarte på undersøkelsen i 2015.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Elevundersøkelsen