Elevundersøkelsen 2014 – mobbing, krenkelser og arbeidsro

Andelen elever som blir mobbet går ytterligere ned i Elevundersøkelsen i 2014. Samtidig viser undersøkelsen en klar reduksjon i krenkelser og mindre uro i timene.

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 er klare og NTNU har sett nærmere på spørsmålene om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

Nøkkeltall

  • 3,9 prosent mobbes to til tre ganger i måneden eller mer
  • 15,1 prosent opplever en eller flere krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer.
  • 64 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene

Nedgang i mobbing

Elevundersøkelsen 2014 viser en ytterligere nedgang i andelen elever som svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer. Mobbetallene var stabile fra 2007 til 2012, før en markant nedgang i 2013 fra 6,8 til 4,2 prosent. I 2014 er andelen ytterligere redusert til 3,9 prosent. Dette styrker antakelsen om at det har skjedd en reell nedgang i mobbing.

Klar reduksjon i krenkelser

Elevundersøkelsen 2014 var andre gang elevene svarte på seks spørsmål om ulike former for krenkelser. 15,1 prosent svarer at de har opplevd en eller flere typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer. Det er en nedgang på seks prosentpoeng siden 2013.

Å bli gjort narr av eller ertet er den mest utbredte krenkelsen, etterfulgt av å bli holdt utenfor og å få negative kommentarer om utseende.

Mindre uro i timene

Elevene svarer mer positivt på spørsmålene om arbeidsro sammenliknet med i 2013. 64 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene, en oppgang på 12 prosentpoeng siden 2013. 14 prosent er litt eller helt uenig i påstanden om at det er god arbeidsro i timene. I 2013 var denne andelen 25 prosent. 

Også den internasjonale undersøkelsen PISA viser at det er blitt mindre uro i norske klasserom.   

Revisjon av Elevundersøkelsen 

I 2013 reviderte Utdanningsdirektoratet Elevundersøkelsen for å få et enda bedre kunnskapsgrunnlag om elevene som mobbes og plages i norsk skole, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak.

Den største endringen var at elevene for første gang ble spurt om hvor ofte de utsettes for konkrete krenkelser: erting, det å bli holdt utenfor, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende, fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. Dette er viktig informasjon vi ikke har hatt tidligere.

Spørsmålene om krenkelser kan ha påvirket elevenes forståelse av spørsmålet om mobbing. Utdanningsdirektoratet og NTNU vil forske videre på hva endringene kan ha betydd for resultatene.

Når det gjelder spørsmålet om arbeidsro, er rekkefølgen på svaralternativene endret fra undersøkelsen i 2013. Dette kan ha påvirket resultatet om arbeidsro.

Dette er Elevundersøkelsen 

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og videregående trinn 1 (VG1). Frivillig å delta for øvrige trinn.
  • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
  • 406 000 elever svarte på undersøkelsen i 2014.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporter