Elevundersøkelsen 2013 - analyse av mobbing, krenkelser og arbeidsro

Her finner du de første resultatene fra Elevundersøkelsen 2013. I den første av to rapporter ser NTNU nærmere på spørsmålene om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Tallene viser at andelen elever som rapporterer om mobbing i 2013 er betydelig lavere enn i 2012. Omfanget av mobbing i skolen har vært stabilt på nasjonalt nivå i perioden 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 er nedgangen signifikant.

4,2 prosent av elevene svarer høsten 2013 at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Våren 2012 var det 6,8 prosent som svarte det samme, men årets undersøkelse har gjennomgått endringer som gjør en direkte sammenligning vanskelig. Nedgangen i mobbing skyldes trolig flere forhold, og det er vanskelig å si om nedgangen er reell.

Endringer i undersøkelsen gjør det vanskelig å sammenligne med tidligere år

Arbeidet med å revidere Elevundersøkelsen i perioden mellom gjennomføringene i 2012 og 2013 gjør det vanskelig å sammenligne direkte med tidligere undersøkelser. Blant annet kan nye spørsmål om ulike former for krenkelser ha påvirket elevenes forståelse av spørsmålet om mobbing.

NTNU vil levere en utdypende analyse av forholdet mellom mobbing og krenkelser i hovedrapporten fra Elevundersøkelsen, som kommer sommeren 2014.

Verbale krenkelser og utestengning er mest utbredt

I Elevundersøkelsen 2013 har elevene for første gang svart på spørsmål om ulike former for krenkelser. Det ble også stilt spørsmål om hvem som krenket, hvor det skjedde og om skolen hadde gjort noe som hjalp eleven.

Resultatene viser at verbale krenkelser og utestengning er mest utbredt. 11 prosent av elevene hadde for eksempel opplevd å bli gjort narr av eller ertet slik at de ble lei seg, 2 eller 3 ganger i måneden eller mer.

Trusler, slag og spark ble også kartlagt. 3,3 prosent rapporterte at de hadde opplevd å bli slått, sparket eller holdt fast slik at de ble redde, 2 eller 3 ganger i måneden eller mer.

Andre funn

  • Det er en klar økning i krenkelser fra 8. trinn til 9. og 10. trinn.
  • Det er klare kjønnsforskjeller i hvilke typer krenkelser elevene opplever.
  • Flest svarer at det er medelever som krenker, og krenkelsene foregår oftest ute.
  • Elevene svarer at skolene i liten grad kjenner til krenkelsene.
  • Mange elever opplever ikke å få hjelp fra skolen når de blir krenket.

Resultatene på spørsmålet om arbeidsro i timene kan sammenlignes i perioden 2010 til 2013. Utviklingen er svakt positiv over tid. Gutter og jenter svarer nærmest identisk på spørsmålet, og forskjellene mellom alderstrinnene er små.

400 000 elever har svart på Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen kan gjennomføres to ganger hvert år, og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på vg1 i høstsemesteret.

Høsten 2013 deltok flere enn 400 000 elever fra 5. trinn til og med vg3. Dette er det høyeste antallet besvarelser noen gang.

Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

For å få best mulig utbytte av Elevundersøkelsen, bør skolene gjennomgå spørsmålene med elevene i forkant av undersøkelsen og følge opp resultatene i etterkant.

NTNU Samfunnsforskning AS har analysert Elevundersøkelsen

NTNU Samfunnsforskning AS analyserer resultatene fra Elevundersøkelsen i perioden 2011–2013. De har i denne rapporten sett spesielt på spørsmål om mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Den årlige nasjonale analysen av Elevundersøkelsen kommer sommeren 2014.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!