Eksempler på god praksis i pedagogisk bruk av IKT i skolen

Lærere benytter IKT integrert i sin undervisning, og er opptatt av at IKT hovedsakelig brukes når det gir økt verdi for elevenes læringsutbytte. 

Visste du at?

  • En forutsetning for å lykkes med en utbredt og god praksis i pedagogisk bruk av IKT er helhetlig implementering?
  • Praksisen påvirkes av skoleeiers og skoleledelsens strukturelle rammer og føringer, tilbud om kompetanseheving samt lærernes tilgang til digitale plattformer, enheter, verktøy og læremidler?
  • Valg av digitale verktøy, læringsressurser og læremidler gjøres i stor grad med bakgrunn i hvilken merverdi dette kan gi for lærernes undervisningspraksis og elevenes motivasjon og læring?
  • Når digitale enheter, -verktøy, -læremidler og -ressurser benyttes pedagogisk, kan det skape flere positive effekter for elevene?
  • Kommuner som har en bevisst satsing på pedagogisk bruk av IKT har gode forutsetninger for å lykkes med inkludering og tilpasset opplæring?

I denne rapporten presenteres elleve gode eksempler på hvordan IKT kan benyttes på en hensiktsmessig og pedagogisk måte i opplæringen. 

Om rapporten

Digitalisering i skolen

Annen relevant forskning