Deltakerundersøkelsen for Profesjonsfaglig digital kompetanse

Dette er et kunnskapsgrunnlag fra første driftsåret for videreutdanningstilbudet Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). I denne rapporten presenteres skoleeiers, rektorers og læreres vurderinger i studieåret 2018–19.

Hovedfunn

  • Lærere som har tatt PfDK forteller om høyt læringsutbytte, noe høyere enn lærere som har tatt andre typer videreutdanning innen Kompetanse for kvalitet. 
  • De oppgir mindre samarbeid med og kontakt med andre studenter enn lærere som har tatt andre nettstudier. 
  • Rektorene forteller at lærere som har studerer PfDK er tiltenkt en rolle i skolenes arbeid med digital kompetanse.

Hvem studerer PfDK

To av tre deltakere er kvinner, andelen menn er litt høyrere på dette studiet enn på ved de andre videreutdanningstilbudene innen Kompetanse for kvalitet. 41 prosent er under 40 år, 56 prosent jobber på barnetrinnet og deltakerne har høy grad av egenmotivasjon.

Tilrettelegging 

Lærerne som har studert PfDK har en mer positiv opplevelse av kultur for kunnskapsdeling ved skolen enn lærere ved de andre studiene. Samtidig forteller de ikke om mer deling av kunnskap med kolleger og heller ikke om større interesse fra kolleger. Det vil si at den positive opplevelsen ikke gjelder alle sider av kunnskapsdelingen, og resultatene tyder også på betydelig variasjon mellom skolene. 

Opplevelse av studiet

Relativt få lærere på PfDK studiet forteller om mye samarbeid og kontakt med andre studenter ved studiet. Kun 14 prosent har opplevd å være en del av et studiemiljø. Andelen som forteller om samarbeid og kontakt er lavere blant de som har studert. 

Utbytte

Lærere som har studert PfDK rapporterer at de har hatt et høyt læringsutbytte av studiet, høyere enn hva lærere som har tatt andre nettstudier opplever. De viktigste sidene av læringsutbyttet er at videreutdanningen har gjort dem mer engasjert i arbeidet, at den har forbedret deres måte å undervise på og at den har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. 

Synspunkter fra skoleeier og rektorer

Rektorer og representanter for skoleeier har ulike opplevelse av skoleeiers bidrag i utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse. 

Alle rektorene planlegger at lærerne som deltar på kurset skal få en veiledende rolle, enten overfor hele skolen, overfor team, eller overfor IKT-avdelingen. Samtidig er det en noe svak kultur for kunnskapsdeling, selv om den er høyrere blant de som studere PfDK. Det er også store variasjoner mellom skolene.

Generelt sett stiller rektorene seg positive til kursene. De opplever at de er pedagogisk relevante og at det er lagt opp til at lærerne kan omsette det de lærer i praksis. Samtidig ønsker mange rektorer at flere lærere kunne delta, noen ønsker mer fokus på etiske problemstillinger, og flere etterlyser fysiske møteplasser for erfaringsutveksling mellom lærerne. 

Mer om PfDK: Se vårt Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) 

 

Om videreutdanningen i PfDK