Delrapport 2

De nordiske landene tenker mer helhetlig om tjenestilbudene

Andre delrapport viser at det er oppmerksomhet om tverrsektoriell samordning i alle de nordiske landene.

Om nordisk 0-24-samarbeid

Nordisk ministerråds prosjekt består av nasjonale case fra hvert de nordiske landene og selvstyreområdene (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Åland, Færøyene og Grønland) som skal utvikles og prøves ut i praksis. Prosjektet er et ledd i arbeidet med å motvirke frafall fra videregående opplæring og senere utenforskap og fattigdom.

Helhetlig tjenestetilbud

I alle land er det nasjonale case som dreier seg om så tenke mer brukerrettet og helhetlig om tjenestetilbudet til utsatte barn og unge. Dette utfordrer velferdsstatens organisering som ofte er basert på spesialisering og enkelttjenester. Ved å sette individets helhetlige situasjon i fokus, innebærer det svært ofte en ny og mer tverrsektoriell organisering av tjenestetilbudet. I dag jobber flere av casene med å utvikle systemer og strukturer for å få til en mer fleksibel ordning. Det er også flere som jobber med å utvikle metoder og verktøy for et mer helhetlig tjenestetilbud.

Viktig å bygge en god relasjon til brukerne

Deltakerne i prosjektet forteller om viktigheten av å bygge en god relasjon til brukerne. De nevner bl.a. å bygge tillit og å bli kjent med dem. Den som yter en tjeneste må stille spørsmål til brukerne og få en forståelse for hvilke drømmer og ambisjoner de har fremfor å komme med løsninger. I rapporten kommer det frem at alle casene arbeider ut fra en mer systematisk brukerorientering av tjenestene, og at dette oftest dreier seg om å styrke brukerinnflytelsen på individnivå.

Les evalueringen av det norske 0-24 samarbeidet. 

Rapportserie