Delrapport 1

Nordisk 0–24 samarbeid for utsatte barn og unge

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til et treårig (2017–2020) prosjekt om samhandling for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Prosjektet skal bidra til erfaringsdeling og læring. Dette er den første delrapporten.

Om nordisk 0-24 samarbeid

Prosjektet består av nasjonale case fra hvert land som skal utvikles og prøves ut i praksis. Prosjektet ses som et ledd i arbeidet med å motvirke frafall fra videregående opplæring og senere utenforskap og fattigdom. FAFO har fått i oppdrag å evaluere det nordiske 0–24 prosjektet i perioden 2017–2020. I rapporten gis det beskrivelser av de ulike landenes utdanningssystem, helse- og sosialtjenester og arbeidsmarkedstjenester. I tillegg beskrives land – casene som er med i prosjektet. I de kommende rapportene vil problemstillingene som inngår i evalueringen bli utdypet ytterliger.

Alle de nordiske landene er opptatt av tidlig innsats

Alle de nordiske landene prioriterer arbeid tidlig innsats, og identifisering av sårbare barn og familier på et tidlig tidspunkt. Videre ses verdien av barnehage som en arena for inkludering og som forberedelse til skolegangen. Landene har gratis skole, og alle prioriterer inkludering høyt.

Bekymring for frafall i de nordiske landene

De nordiske landene uttrykker bekymring for frafall fra videregående opplæring. Det er gjennomgående høyere frafall innen yrkesutdanning enn i generelle studieprogrammer. Det er også flere gutter enn jenter som ikke fullfører.

Rapportserie