Barn og unge med AD/HD

For å etablere en felles plattform for kunnskap omkring AD/HD er det behov for økt samhandling mellom førskole, skole og hjelpeapparat. Dette viser en rapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten gjør opp status om forskningsinnsats og praktisk arbeid, tverrfaglig og på tvers av forvaltningsområder, for barn og unge med AD/HD og lignende atferdsvansker.

Kunnskap via samhandling

Økt samhandling på flere nivåer er et stikkord i rapporten. En felles kunnskapsplattform omkring AD/HD må bygge på bedre samhandling mellom førskole-/skolesektor, PP-tjeneste og lokale helsetjenester, spesialisthelsetjeneste, Statped og andre tjenester. Samarbeid på tvers av departementer er en forutsetning for lokalt samarbeid omkring AD/HD.

Satsing på sentrale strategier

Det eksisterer en rekke metoder, programmer og systemiske tilnærminger for å arbeide med utfordrende atferd i skolen. Rapporten støtter at det er gunstig med flere tilgjengelige metoder, men at man ikke må spre seg på for mange. Norsk skole må, sammen med sentrale forsknings- og utviklingsinstitusjoner, fokusere på et knippe sentrale strategier som kan implementeres og gi erfaringsbredde.

Veiledere sikrer kvalitet

Rapporten foreslår at veiledere og forskrifter må kvalitetssikre arbeid med individuelle opplæringsplaner, individuell plan og skoleomfattende planer i førskoler og skoler. Føringene for dette må ikke komme fra skolesektoren alene, men være sektorovergripende.

Rapporten mener også at kompetanseheving omkring AD/HD og utfordrende elever må tas med som et særskilt satsingsområde i ”Kunnskapsløftet”. Alle lærere må ha kompetanse om AD/HD.