Analyser av Lærlingundersøkelsen 2014

Rapporten viser svært gode resultater for lærlingene når det gjelder sosial trivsel, motivasjon og støtte på arbeidsplassen.  

NTNU Samfunnsforskning har i oppdrag å analysere dataene fra Lærlingundersøkelsen i 2014. Dette betyr at de undersøker lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrifter. Nesten alle spørsmålene besvares med en fem-punktskala. Resultatene gjengis på en skala mellom 1 og 5 hvor 5 er høyest mulig resultat.

Opplever trivsel

Rapporten viser svært gode resultater på sosial trivsel og støtte på arbeidsplassen. Snittet ligger rundt 4,5 av 5 på disse spørsmålene og det er liten variasjon mellom fag og fylker. Når det gjelder faglig trivsel er snittet 4,2 og det er også her lite variasjon mellom fagene. På disse tre spørsmålene scorer Sogn og Fjordane og Oslo litt svakere enn de andre fylkene.

Lærlinger opplever motivasjon på arbeidsplassen

Snittet for opplevd motivasjon på arbeidsplassen ligger på 4,49 av 5. Blant utdanningsprogrammene skiller Restaurant- og matfag seg særlig ut med et snitt på 4,26. Dette er et tall som man antakeligvis kan se i sammenheng med andelen mobbede på Restaurant- og matfag. Som med trivsel og støtte scorer Sogn og Fjordane og Oslo litt svakere enn de andre fylkene på motivasjon.

Variasjon i tilfredsheten 

Snittet for tilfredshet med skolen som forberedelse til lære er 3,51. Variasjonen mellom utdanningsprogrammene er betydelig. Lærlingene fra medier- og kommunikasjon viser et snitt på 3,1 i tilfredshet, mens lærlingene fra helse og oppvekstfag er vesentlig mer tilfreds med sin skolegang med et snitt på 3,8. På bygg- og anleggsteknikk og elektrofag er snittet for tilfredsheten med skolen som forberedelse henholdsvis 3,3 og 3,4.  

Lærlingundersøkelsen