Utdanningsspeilet 2005 – analyse av grunnopplæringen, 2006

Utdanningsdirektoratets årlige publikasjon Utdanningsspeilet sammenfatter relevant forskning og statistikk som beskriver tilstanden i grunnopplæringen. Utdanningsspeilet 2005 er den siste gjennomgående beskrivelsen av tilstanden i grunnopplæringen før innføringen av Kunnskapsløftet i august 2006. Publikasjonen gir verdifull kunnskap til alle som ønsker å følge innføringen av Kunnskapsløftet.

Utdanningsspeilet 2005 viser at ressursbruken per elev i grunnopplæringen er stabil. Det er betydelige variasjoner i resursbruk mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Dette skyldes i hovedsak forskjeller i bosettingsmønster, skolestørrelse og tilbudsstruktur.

Den årlige kartleggingen i leseferdigheter på andre trinn viser en positiv utvikling i elevenes leseferdigheter. Stadig flere elever har alt rett på kartleggingsprøven, og færre havner under bekymringsgrensen.

Karakterstatistikken i grunnskolen og videregående opplæring for skoleåret 2004/2005 viser få endringer fra tidligere år. Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for læringsresultatene; jo høyere utdanning foreldrene har, desto bedre gjør elevene det på skolen. Jentene gjør det bedre enn guttene i de fleste fag i grunnskolen.

Elever i frittstående skoler oppnår i gjennomsnitt 0,3 karakterpoeng mer enn elever i offentlige skoler, etter at det er justert for sosiale bakgrunnsfaktorer som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå og inntekt.

Stadig flere elever med innvandrerbakgrunn tar videregående opplæring. Elever med innvandrerbakgrunn bruker lengre tid på videregående opplæring enn elever med norsk bakgrunn.