Rapport: Evaluering av forsøksordning

Hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen

Denne rapporten viser at yrkesfagslærere som har hospitert i arbeidslivet opplever økt kjennskap til hva som kjennetegner en god yrkesutøver i faget. Mange mener at de gjennom hospiteringen er blitt bedre til å gi praktiske eksempler fra faget i undervisningen.

Lærerne sier også at de er blitt bedre til å gi råd om valg av fag og yrke. Dette kommer fram i en rapport hvor Fafo har evaluert forsøk med hospitering i seks fylkeskommuner.

Lærerne opplever at de har fått økt kompetanse

Et hovedfunn i undersøkelsen er at yrkesfagslærerne som har hospitert i stor grad opplever at de har fått utviklet kompetansen sin. I spørreundersøkelsen oppgir 86 prosent av lærerne at de har hatt et godt eller svært godt utbytte av hospiteringen i form av økt kunnskap om faget de hospiterte i. Den positive vurderingen av hospiteringen gjelder både lærere som har hospitert i fag de kjente lite til fra før, hvor formålet har vært å tilegne seg breddekompetanse, og de som hospiterte i fag de kjente fra før og hvor formålet var oppdatering og fordypning. Et funn som tydeliggjør at hospiteringen oppleves som nyttig er at 95 prosent av lærerne svarer at de vil anbefale hospitering til kollegaene sine.

Bedre kunnskap om hva som kjennetegner en god yrkesutøver

Lærerne trekker fram en rekke nyttige erfaringer ved hospiteringsoppholdet. De har fått nye praktiske eksempler til undervisningen, bedre kjennskap til hva som kjennetegner en god yrkesutøver, økt kunnskap om opplæringen i bedrift, bedre grunnlag for å gi råd til elevene om videre valg av fag og yrke og at det er blitt lettere å utplassere elever i prosjekt til fordypning. I tillegg er det en del lærere som fremhever at hospitering har gjort at de har gjenoppfrisket fagmennesket i seg selv, noe de selv opplever som svært verdifullt.

Betingelser for vellykket hospitering

Rapporten trekker frem tre betingelser for at hospiteringen skal føre til økt kompetanse:

  • planlegging
  • fleksibilitet
  • forankring i ledelsen

Det er viktig at innholdet i hospiteringen planlegges godt på forhånd slik at hospitanten får delta i relevante arbeidsprosesser. Ettersom arbeidsprosessene i arbeidslivet skifter raskt bør skoleledelsen legge til rette for en viss fleksibilitet når det gjelder tidspunktet for når hospiteringen skal gjennomføres. I tillegg er det viktig at skoleledelsen har en forventning om at lærerne skal hospitere, slik at flere enn de mest entusiastiske drar ut i arbeidslivet. Skoleledelsen bør derfor både være en pådriver og tilrettelegger for å få til hospitering.

Samarbeid mellom skole og bedrift

En av målsetningene med hospiteringen, ved siden av å øke yrkesfagslæreres kompetanse, er å styrke samarbeidet mellom skole og bedrift. Funnene i denne undersøkelsen tyder på at hospiteringen har bidratt til dette. I spørreundersøkelsen svarer et klart flertall av lærerne (3 av 4) at de opplever at samarbeidet mellom skole og bedrift har blitt styrket. Det trekkes blant annet frem at det er blitt lettere å skaffe praksisplasser til prosjekt til fordypning. Videre er det funn som viser at instruktører som har hospitert i skolen opplever å få en bedre forståelse av elevene og læringssituasjonen i skolen. Til sammen tyder funnene i undersøkelsen på at både yrkesfagslærerne og instruktørene har fått ny kunnskap om den andre læringsarenaen, som de kan bruke til å tilpasse egen undervisning.