Evaluering av kompetanseløftet - delrapport 2

Stor variasjon i implementeringen av kompetanseløftet

Det er engasjement rundt og et positivt syn på kompetanseløftet som prosjekt. Men flere kommuner rapporterer at de ikke har kapasitet til å delta. Mange opplever også kapasitets- og ressursutfordringer i PP-tjenesten, med den konsekvens at man ikke får involvert hele laget rundt eleven.

Hovedfunn

  • Både UH og kommuner har et positivt syn på kompetanseløftet som prosjekt, og vurderer likeverdige partnerskap som viktig.
  • Tilgang på rett kompetanse til rett tid kan være en utfordring i partnerskapet med UH-sektoren.
  • Ikke alle erfarer at de har kapasitet til å delta i kompetanseløftet.
  • Kapasitets- og ressursutfordringer i PP-tjenesten kan gjøre det utfordrende å delta aktivt i kompetanseløftet.

Viktig prosjekt både for deltakerne og tilbydere

Det fremmes et reelt engasjement og positivt syn på kompetanseløftet som prosjekt, og casekommunene løfter frem partnerskapet som viktig for å forstå hvordan samarbeidet skal foregå.

Tilgang på rett kompetanse til rett tid er en utfordring i partnerskapet med UH-sektoren

Kapasitet, utskiftinger og forankring i UH-sektoren kan utfordre gjennomføringen av kompetanseløftet, og flere erfarer at UH-sektoren ikke alltid er rigget for partnerskapet i kompetanseløftet. Det kan være utfordrende å få inn personer med riktig kompetanse til rett tid. Forventningen om at partnerskapet mellom UH og praksisfeltet også skal styrke lærerutdanningen, vurderes som ambisiøst. UH-miljøene understreker hvor viktig det er med likeverdige partnerskap.

Ikke alle har kapasitet til å delta

Selv om behovet for og engasjementet rundt kompetanseløftet er der, så erfarer ikke alle at de har tid eller kapasitet til å delta. Kompetanseløftet er nært knyttet til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekom) og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom), men kommunene opplever ikke nødvendigvis at de tre ordningene trekker i samme retning. Her ser kommunestørrelse ut til å ha betydning. Enkelte småkommuner har valgt å konsentrere seg om de øvrige tilskuddsordningene.

PP-tjenestens kapasitets- og ressursutfordringer vanskeliggjør en aktiv deltakelse

Flere statsforvaltere peker på at PP-tjenesten ikke har tilstrekkelig med ressurser til å inngå i slike samarbeid som kompetanseløftet krever, eller at de opplever at de ikke har tilstrekkelig myndighet til å kunne pålegge PP-tjenesten å bli med i ulike tiltak. Statsforvalterne oppgir at skolene savner initiativ og deltakelse fra PP-tjenesten, samtidig som PP-tjenesten oppgir at de ikke føler seg tilstrekkelig inkludert i samarbeidene.

Rapportserie: Evaluering av tilskudd til lokal kompetanseutvikling

Om Kompetanseløftet

Om rapporten