Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2021

Denne rapporten handler om de private barnehagenes lønnsomhet og uttak av verdier fra sektoren. Den viser blant annet at lønnsomheten i barnehagene har gått ned, og at det er de store barnehagene som har de høyeste overskuddene.

Hovedfunn

  • Lønnsomheten i barnehagene har gått ned.
  • Lønnsomhet og kostnadsstruktur varierer mellom ulike typer barnehager.
  • Store barnehager har høyest overskudd.

Lønnsomheten i barnehagene har gått ned

Lønnsomheten i barnehagesektoren er lavere i 2021 sammenlignet med tidligere år. Endringer i regelverk og eierskifte av både barnehagevirksomhet og -eiendom kan ha påvirket denne nedgangen.

Endringer i struktur som har påvirket lønnsomheten i private barnehager dreier seg delvis om konsernenes oppkjøp av etablerte barnehager, og endringer i form av fisjonering av eiendom og salg av eiendom.

Isolert sett tilsier eiendomssalg høyere utgifter knyttet til eiendomssiden av barnehagedriften blant barnehagene det gjelder. Utgiftsøkningen følger av at barnehager går fra selv å eie og vedlikeholde bygg til å betale markedspris for å leie eiendom av en utleier som normalt vil ha profittmotiv.

Lønnsomhet og kostnadsstruktur varierer mellom ulike typer barnehager

Det er systematiske forskjeller i lønnsomhet og kostnadsstruktur i sektoren. Til tross for at de aller fleste barnehagene oppfyller bemanningsnormene, ser vi tydelige forskjeller i personalkostnader pr. alderskorrigerte heltidsplass.

Det er konsernbarnehager som har lavest personalkostnader. Disse har imidlertid også høyere utgifter til lokalene. I sum er det forholdsvis små forskjeller i kostnader og lønnsomhet mellom virksomhetskategoriene.

Store barnehager har høyest overskudd

Analysene viser også at større barnehager har høyere overskudd enn mindre barnehager. Bemanningsnormene har trolig redusert stordriftsfordelene noe, men ikke fullstendig. Når barnehagens bemanning inkluderes i analysen, ser vi at denne har en klar betydning for lønnsomheten, mens andelen pedagoger ikke ser ut til å ha økonomisk betydning. En høy andel småbarnsplasser bidrar også til bedre lønnsomhet.