Delapport 1

Fornøyde med økt tilstedeværelse av PP-tjenesten

Et sentralt grep i Tett på-piloten er at PP-tjenesten (PPT) er mer til stede i barnehager og skoler. Foreløpige resultater tyder på at dette har styrket relasjonen mellom ansatte i barnehage, skole og PPT, men god måloppnåelse er avhengig av tilstrekkelige strukturer, ressurser og kompetanse.

Hovedfunn

  • lavere trivsel og tilhørighet blant elever med behov for tilrettelegging
  • stor tilslutning til de overordnede målene og verdiene i Tett på-piloten
  • god måloppnåelse er avhengig av tilstrekkelige strukturer, ressurser og kompetanse

Lavere trivsel og tilhørighet blant elever med behov for tilrettelegging

En viktig målsetning med Tett på-piloten er å styrke det inkluderende felleskapet i barnehage og skole. Forskerne har derfor undersøkt elevenes opplevelse av blant annet tilhørighet, motivasjon og trivsel. Resultatene viser at elevene generelt trives godt, men at det er noen forskjeller i opplevd inkludering. Elever som lærerne oppgir har behov for tilrettelegging, eller som selv oppgir at de fikk undervisning mest i mindre grupper, har lavere trivsel og tilhørighet. Dette er et funn som også bekreftes av tidligere forskning. Disse elevene opplever imidlertid ikke lavere faglige inkludering.

Stor tilslutning om de overordnede målene og verdiene i Tett på-piloten

Det er stor tilslutning til de overordnede målene og verdiene i Tett på-piloten, om økt medvirkning, inkluderende praksis, verdsetting av mangfold, deltakelse for alle og tverrfaglighet. Skoler og barnehager er i hovedsak tilfredse med å ha PPT til stede. De ansatte opplever at relasjonene til PPT-ansatte er styrket som følge av tilstedeværelsen. Mange ansatte i PPT opplever at å jobbe tett på hverdagen i skoler og barnehager er motiverende og effektivt.

God måloppnåelse er avhengig av tilstrekkelige strukturer, ressurser og kompetanse

Til tross for at stor tilslutning til de overordnede målene i Tett på-piloten, viser resultatene at kommunene i varierende grad får til å gjennomføre de ulike elementene i piloten. Forskerne observerer at arbeidet noen steder blir fragmentert – noe de mener kan henge sammen med manglende strukturer, ressurser, kompetanse eller felles forståelse for måten det skal jobbes på.

Forskerne drøfter ulike organisatoriske grep som kommuner, skoler og barnehager og PPT kan gjøre for å motvirke at slik fragmentering skjer. Det handler blant annet om å sørge for tilstrekkelige ressurser og kompetanse, men også om å endre arbeidsmåter og tankemåter blant ansatte i enhetene og i PPT. Forskerne mener at ledelsen har en viktig rolle med å trygge de ansatte i møte med nye arbeidsoppgaver, og sørge for å innpasse Tett på i den daglige driften.