Flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø

Etter flere år med relativt stabile tall, viser denne rapporten fra NTNU samfunnsforskning at det i Elevundersøkelsen 2022 er en økning av elever som oppgir å ha blitt utsatt for mobbing. Det er også noen flere elever som melder om mindre arbeidsro i timene. 

  • Flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.
  • Mest økning av mobbing i grunnskolen.
  • Lav andel av elevene opplever at skolen bidro til å få slutt på mobbingen.
  • Liten økning i andel elever som oppgir mindre arbeidsro i timene.

Flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø

I Elevundersøkelsen 2022 er det 7,3 prosent av elevene fra 5 trinn til vg3 som har svart at de i en eller annen form har blitt utsatt for mobbing. For 2021 var det tilsvarende tallet 5,9 prosent. Dette viser til et samletall for mobbing, kalt «mobbet på skolen» og omfatter alle de elever som oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen.

Økt rapportering om mobbing på alle trinn, men mest i grunnskolen

Fra 5. til 10. trinn har det vært en økning på mellom 1,2 til 2 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Økningen på videregående trinn er på mellom 0,4 og 0,8 prosentpoeng. Det vil si at det er en økning i mobbing på skolen på samtlige trinn, men økningen er størst i grunnskolen.
Rapporten viser at det er små kjønnsforskjeller i svarfordelingen, men det er en større andel jenter enn gutter som rapporterer om mobbing fram til og med 10. trinn. Andelen som oppgir å ha blitt mobbet avtar med alder.

Ikke alle elever opplever at de får god hjelp fra skolen

Av de elever som oppgir at de har vært utsatt for mobbing av medelever, er det kun sju prosent som oppgir at skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen. Det er 22 prosent av elevene som oppgir at skolen gjorde noe som hjalp litt, mens 20 prosent oppgir at skolen gjorde noe, men at det ikke hjalp.

Flere oppgir mindre arbeidsro i timene

Det er noen flere elever i Elevundersøkelsen 2022 som rapporterer om mer uro i timene sammenlignet med tidligere år hvor resultatene har vært relativt stabile. I 2022 svarer nærmere 17 prosent at de er litt eller helt uenig i påstanden om at det er god arbeidsro i timen. I 2021 var det tilsvarende tallet nærmere 15 prosent. Forskjellen fra resultater fra årene før er imidlertid ikke store, men viser tegn til at det er elever på 5.-7. trinn som rapporterer om mindre arbeidsro i timene enn tidligere år.

Elevundersøkelsen

Samletallet "mobbet på skolen"

Flere resultater fra Elevundersøkelsen 2022

Om Elevundersøkelsen