Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

3.6 Andre midlertidige forskriftsbestemmelser

3.6.1 Midlertidig unntak fra fraværsreglene

Midlertidig forskrift § 6

For fravær av helsegrunner fra og med 4. mars 2020 til og med 12. mars 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-45 femte og sjette ledd. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9, § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-44 femte og sjette ledd.

Fravær fra og med 13. mars 2020 og ut skoleåret 2019–2020 skal ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9, og fraværet skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i § 3-38 og § 3-45. Reglene gjelder tilsvarende for forskrift til friskolelova § 3-9, § 3-38 og § 3-44.

Midlertidig forskrift § 7 første og andre ledd

For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9 og for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskolelova § 4-2 og § 4-4.

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-38 og § 3-45. Eleven trenger ikke å dokumentere fraværet med legeerklæring. Elevene må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for reglene i forskrift til friskolelova § 3-38 og § 3-44.

Om fraværsføring våren 2020

Fra 4. mars til 12. mars gjaldt det et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner.

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skulle skolene ikke føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjaldt både for ungdomstrinnet og for videregående skole. Fravær i denne perioden skulle heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole.

Nye regler om fraværsføring fra 24. august 2020

Fra og med 24.08.2020 og ut skoleåret 2020-2021 vil elever som har fravær av helsegrunner fremdeles slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Elever som er syke, er i karantene eller isolasjon eller har milde luftveisinfeksjoner, skal av smittevernhensyn ikke møte på skolen. Dersom elevene som ikke møter på skolen ikke kan delta i opplæringen hjemmefra som følge av sykdom, kreves det ikke dokumentasjon fra lege. Dokumentasjonskravet gjelder heller ikke når eleven er borte fra opplæringen på grunn av annen sykdom, som for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær fra opplæringen av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen.

3.6.2 Dispensasjon fra vitnemålskravene i videregående opplæring

Midlertidig forskrift § 8

Elever som på grunn av utbruddet av covid-19 mangler eksamenskarakter i ett eller flere fag, eller som ikke har fått avlagt eksamen i tråd med reglene, får i disse fagene dispensasjon fra kravene i forskrift til opplæringslova § 3-42 og forskrift til friskolelova § 3-41.

Dispensasjonen i første ledd gjelder ikke for eksamen i lærefag som ifølge læreplanen har krav om en egen eksamen før fag- eller svenneprøven. Dispensasjonen gjelder heller ikke for eksamen som gir flyteknisk sertifisering.

Våren 2020

Alle eksamener for 10. trinn og alle eksamener for elever i videregående skole er avlyst.For å få vitnemål fra videregående opplæring må alle fag og eksamener etter læreplanverket være bestått. I forskrift til opplæringsloven § 23-5 og til friskoleloven § 3-38c er det gitt dispensasjon for manglende eksamener som skyldes koronavirusutbruddet våren 2020. Dette betyr at elevene vil få vitnemål uten de aktuelle eksamenene.

Dispensasjonen omfatter både avgangselever og elever som går på Vg1 og Vg2. Dispensasjonen gjelder likevel ikke for eksamen som ifølge læreplanen må tas før fag- eller svenneprøven, og heller ikke for eksamen som gir flyteknisk sertifisering.

3.6.3 Godkjenning av opplæringsår i utlandet – midlertidig godkjenningsordning

Midlertidig forskrift § 11

Elever som etter planen skulle ha gjennomført et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 eller Vg2 skoleåret 2019–2020, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring, selv om opplæringsåret ble avbrutt som følge av covid 19-utbruddet. Fylkeskommunen skal gi godkjenning dersom vilkårene er oppfylt. For videregående skoler godkjent etter reglene i friskolelova er det daglig leder som skal motta og behandle slike søknader. Med hensyn til utdanningsprogram, fagkrets og saksbehandling gjelder reglene i forskrift til opplæringslova § 1-16 og forskrift til friskolelova § 5a-3.

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Fylkeskommunene kan i tråd med bestemmelsen godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020.
Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør snarest ta kontakt med sin fylkeskommune.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}