Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Innholdet er ikke lenger gyldig

3.6 Andre midlertidige forskriftsbestemmelser

3.6.1 Midlertidig unntak fra fraværsreglene

Midlertidig forskrift § 6

For fravær av helsegrunner fra og med 4. mars 2020 til og med 12. mars 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-45 femte og sjette ledd. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9, § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-44 femte og sjette ledd.

Fravær fra og med 13. mars 2020 og ut skoleåret 2019–2020 skal ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9, og fraværet skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i § 3-38 og § 3-45. Reglene gjelder tilsvarende for forskrift til friskolelova § 3-9, § 3-38 og § 3-44.

Midlertidig forskrift § 7 første og andre ledd

For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9 og for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskolelova § 4-2 og § 4-4.

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-38 og § 3-45. Eleven trenger ikke å dokumentere fraværet med legeerklæring. Elevene må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for reglene i forskrift til friskolelova § 3-38 og § 3-44.

Om fraværsføring våren 2020

Fra 4. mars til 12. mars gjaldt det et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner.

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skulle skolene ikke føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjaldt både for ungdomstrinnet og for videregående skole. Fravær i denne perioden skulle heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole.

Om fraværsføring fra 24. august 2020

Fra og med 24.08.2020 og ut skoleåret 2020-2021 vil elever som har fravær av helsegrunner fremdeles slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Elever som er syke, er i karantene eller isolasjon eller har milde luftveisinfeksjoner, skal av smittevernhensyn ikke møte på skolen. Dersom elevene som ikke møter på skolen ikke kan delta i opplæringen hjemmefra som følge av sykdom, kreves det ikke dokumentasjon fra lege. Dokumentasjonskravet gjelder heller ikke når eleven er borte fra opplæringen på grunn av annen sykdom, som for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær fra opplæringen av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen.
Om fraværsføring fra semesterstart høsten 2021

Midlertidig forskrift § 7a første og andre ledd

§ 7a. Midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis skoleåret 2021–2022For fravær av helsegrunner fra skoleårets start til og med 30. september 2021 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9 og for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskolelova § 4-2 og § 4-4.

Fravær av helsegrunner fra skoleårets start til og med 30. september 2021 skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-38 og § 3-45. Eleven trenger ikke å dokumentere fraværet med legeerklæring. Elevene må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for reglene i forskrift til friskolelova § 3-38 og § 3-44.

Forskriften trer i kraft straks.

Regjeringen har besluttet å forlenge det midlertidige unntaket fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsegrunner ut september 2021. Elever som ikke kan delta i undervisningen på skolen, men som ikke er syke, har fremdeles plikt til å delta i opplæringen hjemmefra. Elever som får opplæring hjemme, anses for å være til stede i opplæringen. I slike tilfeller føres det ikke fravær. 

3.6.2 Dispensasjon fra vitnemålskravene i videregående opplæring

Midlertidig forskrift § 8

Elever som på grunn av utbruddet av covid-19 mangler eksamenskarakter i ett eller flere fag, eller som ikke har fått avlagt eksamen i tråd med reglene, får i disse fagene dispensasjon fra kravene i forskrift til opplæringslova § 3-42 og forskrift til friskolelova § 3-41.

Dispensasjonen i første ledd gjelder ikke for eksamen i lærefag som ifølge læreplanen har krav om en egen eksamen før fag- eller svenneprøven. Dispensasjonen gjelder heller ikke for eksamen som gir flyteknisk sertifisering.

Våren 2020

Alle eksamener for 10. trinn og alle eksamener for elever i videregående skole er avlyst.For å få vitnemål fra videregående opplæring må alle fag og eksamener etter læreplanverket være bestått. I forskrift til opplæringsloven § 23-5 og til friskoleloven § 3-38c er det gitt dispensasjon for manglende eksamener som skyldes koronavirusutbruddet våren 2020. Dette betyr at elevene vil få vitnemål uten de aktuelle eksamenene.

Dispensasjonen omfatter både avgangselever og elever som går på Vg1 og Vg2. Dispensasjonen gjelder likevel ikke for eksamen som ifølge læreplanen må tas før fag- eller svenneprøven, og heller ikke for eksamen som gir flyteknisk sertifisering.

Våren 2021

Midlertidig forskrift § 8a

Alle eksamener er avlyst våren 2021. Privatisteksamen for voksne skal likevel gjennomføres.

Midlertidig forskrift § 8a gjelder for skoleåret 2020–2021. Bestemmelsen omfatter både elever og voksne, inkludert voksne deltakere i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Normalt skal alle elever «trekkes til en skriftlig sentral gitt eksamen (matematikk, norsk eller engelsk), og en lokal gitt muntlig eksamen på ungdomstrinnet.» Det følger av rundskriv Udir-2-2018. Våren 2021 er alle eksamener for elever og voksne i grunnskolen avlyst som følge av utbruddet av covid-19. Privatisteksamen for voksne skal likevel gjennomføres som planlagt. Det er ikke behov for dispensasjon fra kravene til vitnemål i grunnskolen når eksamen avlyses. Det skyldes at kravet til vitnemål i grunnskolen er at elevene har fullført grunnskolen.

Midlertidig forskrift § 8b

Alle eksamener for elever og voksne deltakere i videregående opplæring er avlyst våren 2021. Følgende eksamener er likevel ikke avlyst:

 • a. alle sentralt gitte eksamener med lokal sensur i yrkesfag. Det samme gjelder alle lokalt gitte eksamener på Vg2- og Vg3-nivå innen flyfagene som gir flyteknisk sertifisering
 • b. eksamen for privatister
 • c. ny, utsatt og særskilt eksamen.

Elever og voksne deltakere som mangler eksamenskarakterer i ett eller flere fag som følge av at eksamen er avlyst grunnet covid-19 våren 2021, får i disse fagene dispensasjon fra kravene i forskrift til opplæringslova § 3-39 og § 4-31 og forskrift til friskolelova § 3-39 dersom vedkommende har bestått standpunktkarakter i det aktuelle faget. Dispensasjonen gjelder ikke for slik eksamen som er nevnt i første ledd bokstav a til c.

Elever, voksne deltakere og privatister som ikke kan møte til eksamen som følge av symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene, vil ha rett til utsatt eksamen etter forskrift til opplæringslova § 3-32 og § 4-24 og forskrift til friskolelova § 3-32 dersom det leveres egenmelding om slikt fravær. De som ikke er myndige, må legge fram bekreftelse fra en forelder.

Det følger av første ledd første setning at alle eksamener er avlyst for elever og voksne deltakere i videregående opplæring våren 2021. Det er noen eksamener som ikke er avlyst. Disse unntakene fremgår av andre setning bokstavene a, b og c som viser til hvilke eksamener som likevel skal avholdes.

Bestemmelsen omfatter ikke fag- og svenneprøver. 

Det følger av bokstav a at alle sentralt gitte eksamener med lokal sensur i yrkesfag (eksamen i lærefag som ifølge læreplanen har krav om en egen eksamen før fag- eller svenneprøven), skal gjennomføres som planlagt for alle som er påmeldt våren 2021, enten de er påmeldt som elever eller privatister. Dette inkluderer praksiskandidater, kandidater for fagbrev på jobb, lærlinger og eventuelle rene privatister. Det vil også være en del elever som tar disse eksamenene, for eksempel elever på vg3 automatisering og elever i alternativ vg3 i skole for de som ikke har fått læreplass, for eksempel i elektrikerfaget. I disse eksamenskodene kan det være påmeldt elever og andre kandidater som skal ta eksamen:

 • Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget – AMM3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen automatiseringsfaget – AUT4002/4003/4030
 • Børsemakerfaget – BMF3002/3003/3030
 • Dataelektronikerfaget – DAT4002/4003/4030
 • Elektrikerfaget – ELE3002/3003/3030
 • Energimontørfaget – EMO3002/3003/3030
 • Energioperatørfaget – EOP3002/3003/3030
 • Heismontørfaget – HEI3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen maritim elektriker – MEL3005/3103/3030
 • Maritim elektrikerfaget - MEL4002
 • Signalmontørfaget – SIG3002/3003/3030
 • Telekommunikasjonsmontørfaget – TEL3002/3003/3030
 • Betongfaget – BET3102
 • Bilfaget, lette kjøretøy – BMK3102
 • Fjell- og bergverksfaget – FJE3102
 • Grafisk produksjonsteknikk – GPT3102
 • Helsearbeiderfaget – HEA3102
 • Institusjonskokkfaget – IKO3102
 • Kokkfaget – KOK3102
 • Konditorfaget – KON3102
 • Malerfaget – MAL3102
 • Murerfaget – MUR3102
 • Servitørfaget – SER3102
 • Tømrerfaget – TMF3102
 • Yrkessjåførfaget – YRK3102

Eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering, skal også gjennomføres. Dette følger av bokstav a andre setning.

Autorisasjon etter helsepersonelloven vil bli gitt selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, forutsatt at det foreligger gyldig vitnemål.

Det følger av bokstav b at eksamen for privatister går som planlagt. Dette er det samme som gjaldt i fjor.

Av bokstav c fremgår det at ny, utsatt og særskilt eksamen skal gjennomføres som normalt. Disse eksamenene er for øvrig regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-30 flg. og 4-22 flg. og forskrift til friskoleloven §§ 3-30 flg. Det er nytt fra i fjor at også ny og utsatt eksamen skal avholdes denne våren. I fjor var det bare særskilt eksamen som ble avholdt. Disse kandidatene skal avlegge eksamen sammen med privatistene.

Andre ledd omhandler dispensasjon fra kravene til vitnemål. Det er fastsatt at de som mangler én eller flere eksamenskarakterer i eksamener som er avlyst på grunn av utbruddet av covid-19 våren 2021, automatisk får dispensasjon fra vitnemålskravene i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven. Det er kun kandidater som har bestått standpunktkarakter i faget som omfattes av dispensasjonen. I siste setning presiseres det også at kandidater som skal avlegge eksamen etter første ledd bokstav a-c, ikke får dispensasjon selv om eksamenen blir avlyst.

Dersom eleven, deltakeren eller privatisten ikke kan møte på eksamen som følge av symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene, gis det rett til utsatt eksamen etter forskrift til opplæringsloven §§ 3-32 og 4-24 og forskrift til friskoleloven § 3-32. Elever og voksne deltakere gis også mulighet til å få betinget opptak til høyere utdanning.

Ved fravær på eksamen grunnet ordinær sykdom, gjelder de vanlige reglene om sykdom på eksamen. Det betyr at det er et krav om at kandidaten må legge frem dokumentasjon på at kandidaten var forhindret fra å møte til eksamen, at hindringen var uforutsett og at kandidaten ikke kan lastes for hindringen, for å få gyldig fravær på eksamen. Dette gjelder også for kandidater som må avbryte eksamen på grunn av sykdom. Slik dokumentasjon er ofte en legeattest.

Dersom en kandidat har fravær på eksamen grunnet covid-19, herunder symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon, karantene eller ventekarantene, må han, hun eller foresatte for kandidater under 18 år, levere egenmelding til skolen. Det vil i disse tilfellene ikke være krav om legeerklæring eller lignende, for å unngå å overbelaste helsevesenet.

Dersom privatisteksamen blir avlyst eller privatisten selv ikke kan møte til eksamen som følge av covid-19, for eksempel grunnet milde symptomer, skal han eller hun ikke pålegges ny prøveavgift dersom vedkommende melder seg opp til utsatt eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-32.

Dokumentasjonskravene er de samme for elever, voksne og privatister.

Midlertidig forskrift § 8c

For fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 gjelder ikke kravet i forskrift til opplæringslova § 3-15 fjerde ledd og § 4-10 fjerde ledd og forskrift til friskolelova § 3-15 fjerde ledd. Dersom eleven eller deltakeren blir trukket ut til lokalt gitt eksamen i et fag, skal likevel standpunktkarakteren i dette faget fastsettes senest dagen før han eller hun gjennomfører eksamen.

Bestemmelsen regulerer at det ikke skal stilles noen krav til når standpunktkarakter senest skal fastsettes våren 2021, utover at standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen. Det er opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, men det oppfordres til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig. 

Normalt skal standpunktkarakterer i fag med lokalt gitt eksamen senest fastsettes dagen før skolen gjennomfører den første eksamenen i faget på det aktuelle trinnet innenfor utdanningsprogrammet. Lærerne vil våren 2021 ha et større handlingsrom i tilfeller der de vurderer at det er til det beste for eleven eller deltakeren at standpunktkarakteren settes på et senere tidspunkt, i fag det avholdes eksamen i på det aktuelle trinnet og innenfor det samme utdanningsprogrammet. 

Eleven eller deltakeren skal likevel få standpunktkarakter i det ene faget han eller hun eventuelt selv er trukket ut til eksamen i, senest dagen før eksamen avlegges. Standpunktkarakteren må derfor også offentliggjøres for eleven eller deltakeren senest denne dagen. Dette er for å forhindre spekulasjoner om at prestasjonen på eksamen kan spille inn på fastsettelsen av standpunktkarakteren i det aktuelle faget.

Midlertidig forskrift § 8d

Dersom en elev eller deltaker har gjennomført en slik eksamen som er avlyst etter § 8a første punktum eller § 8b første ledd første punktum, skal ikke eksamenskarakteren føres på vitnemålet eller kompetansebeviset med mindre eleven eller deltakeren ber om det.

Bestemmelsen er aktuell for elever og voksne deltakere som gjennomførte muntlig eksamen før det ble kjent at denne eksamenen skulle avlyses for elever og voksne deltakere. Elevene og deltakerne som har avlagt muntlig eksamen, skal ikke bli skadelidende for at beslutningen om avlysning av eksamen kom etter eksamensgjennomføringen. Elevene og deltakerne gis derfor en mulighet til å velge om de ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. 

Hovedregelen er likevel at karakteren ikke skal føres på dokumentasjonen, med mindre eleven eller deltakeren ber om det. Det er derfor viktig at skolen eller skoleeier sørger for å informere elevene og deltakerne om denne valgmuligheten.

3.6.3 Godkjenning av opplæringsår i utlandet – midlertidig godkjenningsordning

Midlertidig forskrift § 11

Elever som etter planen skulle ha gjennomført et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 eller Vg2 skoleåret 2019–2020, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring, selv om opplæringsåret ble avbrutt som følge av covid 19-utbruddet. Fylkeskommunen skal gi godkjenning dersom vilkårene er oppfylt. For videregående skoler godkjent etter reglene i friskolelova er det daglig leder som skal motta og behandle slike søknader. Med hensyn til utdanningsprogram, fagkrets og saksbehandling gjelder reglene i forskrift til opplæringslova § 1-16 og forskrift til friskolelova § 5a-3.

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Fylkeskommunene kan i tråd med bestemmelsen godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020.
Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør snarest ta kontakt med sin fylkeskommune.