Endringer i vurderingsforskriften

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i følgende forskrifter og kapitler:

Blant annet er følgende endret:

 • lærelyst er tatt inn i formålet med vurdering i fag (underveisvurdering)
 • kompetansemålene er fortsatt grunnlaget for vurdering i fag, men skal forstås i lys av teksten om faget i læreplanen
 • formålet med og grunnlaget for vurdering i orden og atferd inngår i en ny felles bestemmelse.
 • det er gjort små endringer i formålet med vurdering i orden og atferd, som å innta å «fremje sosial læring» i tråd med overordnet del, og å endre ordlyden slik at den stemmer overens med gjeldende regelverk om skolemiljø.
 • det er tatt inn en ny samlet bestemmelse som gjelder både samtale om faglig utvikling og samtale om sosial og annen utvikling
 • bestemmelsene om underveisvurdering er omstrukturert og de fire prinsippene for underveisvurdering er stilt opp i en punktliste i samme paragraf
 • begrepene løpende og systematisk er tatt ut av forskriften og er erstattet av at underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen.
 • «breitt vurderingsgrunnlag» er erstattet med at eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter
 • deler av innholdet i dagens § 3-16 er flyttet til bestemmelsen om standpunktkarakter
 • det er presisert at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformene
 • det er åpnet for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det vi har i dag
 • kravet om presentasjon ved muntlig eksamen er opphevet
 • kravet om forberedelsedel til muntlig eksamen er videreført. Det skal være fastsatt i læreplanen om andre eksamener skal ha forberedelsesdel.
 • det er presisert at de som har det overordnede ansvaret for eksamen avgjør hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen
 • det er tatt inn en ny samlet bestemmelse som tydeliggjør det overordnede ansvaret for eksamen for Utdanningsdirektoratet og skoleeiere